Resultaten substitutieafspraken 2018

4 december 2017

Op 19 november heeft de NZa bij alle zorgverzekeraars geïnventariseerd welke afspraken er voor 2018 zijn gemaakt voor substitutie van zorg en tegen welk budget. In het Tussenakkoord 2018 is een bedrag van 75 miljoen euro in het budget van medisch-specialistische zorg gereserveerd voor substitutie van zorg. Zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijn werden daarom opgeroepen substitutieprojecten zo snel mogelijk gezamenlijk voor te leggen aan de zorgverzekeraar.

De laatste decennia stijgen de zorgkosten sterk, onder andere door vergrijzing en toename van het aantal chronisch zieken. Daarom wordt sinds enkele jaren ingezet op substitutie. De verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn kan een belangrijke bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Bovendien biedt ‘de juiste zorg op de juiste plek’ meer mogelijkheden voor zorg op maat, dichtbij de patiënt.

63 substitutieplannen gehonoreerd

Deze week werd bekend dat er voor 2018 in totaal 63 tripartiete afspraken zijn gemaakt waarbij zorg voor een bedrag van 6,7 miljoen euro wordt verplaatst naar de eerstelijn. De verwachting is dat deze projecten de kosten in de ziekenhuizen met 11,9 miljoen euro kunnen verlagen. Met deze resultaten wordt een bedrag van 6,7 miljoen overgeheveld naar het macrokader huisartsenzorg. Het resterende bedrag van ruim 68 miljoen blijft voor de contractering van medisch-specialistische zorg beschikbaar. 

Door de relatief korte periode om tot tripartiete afspraken te komen, is het aantal afspraken achtergebleven bij de verwachting. Het is echter een veelbelovende start van een positieve beweging naar een collectieve verantwoordelijkheid voor substitutie. Partijen zijn ervan overtuigd dat de gezamenlijke programmatische aanpak van huisartsen, ziekenhuizen/medisch specialisten en zorgverzekeraars ook voor 2018 een goede structuur biedt om verder te gaan met substitutie van zorg. De landelijke Taakgroep Substitutie, waarin alle veldpartijen zijn vertegenwoordigd en die het proces in de afgelopen maanden heeft begeleid, gaat de komende periode een inhoudelijke analyse van de gecontracteerde afspraken opstellen en het proces evalueren ten behoeve van een plan van aanpak voor de contractering van 2019.