Raad Opleiding actief aan de slag met opleiding van de toekomst

5 juni 2015

Vanuit de Raad Opleiding zijn twee nieuwe werkgroepen gestart: de werkgroep ‘Regionalisering’ en de werkgroep ‘Visie opleiding medisch specialist van de toekomst’. Hiermee neemt de Federatie het initiatief om namens alle medisch specialisten proactief een visie neer te zetten op de verdere ontwikkeling van de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Zo zijn toekomstige specialisten optimaal toegerust op het veranderende zorglandschap.

De gezondheidszorg is onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en medische vooruitgang voortdurend in beweging. Dit stelt eisen aan de inrichting van de zorg en de competenties van medisch specialisten.

Hoe leiden we de medisch specialist van de toekomst op?

Binnen diverse wetenschappelijke verenigingen speelt de discussie over de toekomst van hun specialisme in relatie tot de opleiding en het herschrijven van het opleidingsplan. Bij de werkgroep ‘Visie opleiding medisch specialist van de toekomst’ staat de vraag centraal: “Hoe leiden we de huidige aios op, om dit traject goed te laten aansluiten bij de medisch specialistische praktijk van de nabije toekomst?”. In deze werkgroep zitten medisch specialisten, aios en onderwijskundigen.

Regionale afspraken om samenhang te borgen

Eén van de ontwikkelingen waar de medisch specialist van de toekomst mee te maken krijgt, is de regionalisering. Aios moeten, om alle benodigde ervaring en competenties op te doen, hun opleidingsonderdelen over meerdere opleidingsklinieken verspreiden. Om de samenhang van de opleiding te waarborgen, is het streven om binnen één regio de opleiding te volgen. De werkgroep Regionalisering focust zich op de vraag hoe de kwaliteit van de opleiding bewaakt kan worden, wanneer deze in meerdere instellingen plaatsvindt.

Beide werkgroepen ontwikkelen zowel een visiedocument en een plan van aanpak met concrete aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk.

Toegang kwalitatief goede zorg nu en in de toekomst

In het visiedocument Medisch Specialist 2015 werd al gepleit voor een actieve rol van medisch specialisten om de medisch-specialistische zorg kwalitatief sterk en betaalbaar te houden. Samen met onder andere de NVZ en de NPCF heeft de Federatie daarnaast een “Agenda voor de zorg” opgesteld, waarin negen thema’s zijn geformuleerd om de toegang tot kwalitatief goede zorg voor iedereen in Nederland ook in de toekomst te garanderen. Deze thema’s komen deels overeen met het rapport ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ van de commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen van april j.l.