Privacybeleid Federatie in lijn met nieuwe wetgeving AVG

25 mei 2018

Met ingang van 25 mei 2018 is, zoals waarschijnlijk bekend, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Federatie Medisch Specialisten heeft zich de afgelopen maanden voorbereid op de AVG en haar privacybeleid daarmee in lijn gebracht.

De aangeslotenen van de Federatie, de bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen of deelnemers aan raden/commissies/werkgroepen moeten erop kunnen vertrouwen dat de Federatie zorgvuldig en veilig met verzamelde persoonsgegevens omgaat. De Federatie is zich hiervan bewust en blijft maatregelen nemen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

In de privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij ontvangen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan iemand toekomen.

Vanaf vorig jaar heeft de Federatie ook haar leden -de wetenschappelijke verenigingen- ondersteuning geboden, zodat zij kunnen voldoen aan de AVG. Zo zijn er door het Federatiebureau diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en zijn er tal van documenten ontwikkeld c.q. beschikbaar gesteld ten behoeve van de wetenschappelijke verenigingen.

Mocht u vragen hebben ten aanzien van het privacybeleid van de Federatie Medisch Specialisten, neemt dan contact met ons op: (088) 505 34 34 of info@demedischspecialist.nl.

Voor vragen of ondersteuning bij de invoering van de AVG in uw dagelijkse praktijk wijzen we u graag op de helpdesk die het ministerie van VWS hiervoor in het leven heeft geroepen.