Peter Paul van Benthem voorzitter Raad Wetenschap en Innovatie

24 juni 2016

Met ingang van 1 juli 2016 treedt KNO-arts Peter Paul van Benthem aan als voorzitter van de Raad Wetenschap en Innovatie en bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten. Daarmee neemt hij het stokje over van radioloog Han Laméris, die als kwartiermaker een stevig fundament heeft gelegd voor deze recent opgerichte Raad.

Van Benthem is hoogleraar, KNO-arts en hoofd van de afdeling KNO (Keel, Neus en Oorheelkunde) in het LUMC. In de afgelopen jaren bekleedde hij diverse bestuurlijke en wetenschappelijke functies. Zo was hij voorzitter van de medische staf van Gelre Ziekenhuizen, maar ook van het comité dat de Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen op strategisch niveau adviseert. Daarnaast was hij lid van het bestuur van de KNO-vereniging en voorzitter van de werkgroep en implementatiecommissie ‘de KNO-wetenschapsagenda’. Bij de Federatie was hij lid van de Stuurgroep Zorgevaluatie. Zijn wetenschappelijk werk is geconcentreerd rondom patiënten die lijden aan de ziekte van Ménière. Hij verrichtte zowel biomedisch, toegepast als uitkomstonderzoek en heeft een grote interesse in evidence based medicine.

Van Benthem: “Han Laméris heeft een waardevolle basis gelegd door samen met de wetenschappelijke verenigingen te inventariseren welke belemmeringen zij ervaren bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. Op basis daarvan heeft de Raad Wetenschap en Innovatie verschillende speerpunten geformuleerd. Daarmee kan de Raad een waardevolle bijdrage leveren aan een goede positionering van de medisch specialist in de wetenschap. Ik kijk er naar uit om met alle betrokken partijen onze ambities om te zetten in concrete acties.”

Ambities

Prioriteiten liggen de komende tijd bij het bevorderen van dwarsverbanden tussen wetenschappelijke verenigingen bij programmering van onderzoek. Bijvoorbeeld door het opstellen van gezamenlijke wetenschapsagenda’s. Daarnaast wil de Raad met andere partijen in het onderzoeksveld werken aan een gezamenlijke infrastructuur door koppelingen van data- en biobanken te realiseren en data toegankelijk te maken voor onderzoekers. Op die manier kan kennis eenvoudiger gedeeld worden.

Medisch specialist als wetenschapper

Ook zal er een standpunt komen over wetenschappelijke integriteit, om open en transparant onderzoek te bevorderen. Naast het creëren van randvoorwaarden voor effectief en integer wetenschappelijk onderzoek, wil de Raad de rol van de medisch specialist als wetenschapper beter zichtbaar maken, onder andere door het uitreiken van een wetenschapsprijs. Met als doel de ontwikkelde wetenschappelijke kennis zo snel mogelijk te kunnen vertalen naar nieuwe behandelingen en verbetering van zorg voor de patiënt.

Waarom een Raad Wetenschap en Innovatie?

Het huidige wetenschapsveld is complex en versnipperd. Er zijn veel verschillende partijen actief die elk een eigen rol hebben in ontwikkeling, uitvoering , financiering of regelgeving bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het ontbreekt daarbij vaak aan goede samenwerking en afstemming. De barrières die de medisch specialist als onderzoeker tegenkomt, vormen een belemmering om onderzoek op een goede en effectieve manier te kunnen uitvoeren. Binnen de wetenschappelijke verenigingen ontstond hierdoor de behoefte om de krachten te bundelen en gezamenlijk te werken aan verbetering van het wetenschapsbeleid met een duidelijke positie voor de medisch specialist. Resultaat daarvan was de Raad Wetenschap en Innovatie die in januari 2016 is opgericht.