Overgang pensioenfondsen ver weg

15 april 2014

Medewerkers in de universitaire medische centra (umc’s) zijn nu aangesloten bij het pensioenfonds ABP. De verwachting was dat zij per 2014 zouden overstappen naar pensioenfonds PfZW. De overgang moet leiden tot een gelijk speelveld tussen umc’s en algemene ziekenhuizen op pensioengebied. Maar deze lijkt echter nog ver weg.

Premieverdeling

Om dit gelijke speelveld te creëren, wil de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vanaf 01-01-2015 een andere premieverdeling tussen werknemer en werkgever overeenkomen. De vakcentrales hebben aangegeven dat een nieuwe premieverdeling niet mag leiden tot een netto inkomensachteruitgang voor werknemers. Om aan beide wensen te voldoen, hebben de onderhandelaars afgelopen najaar een akkoord bereikt. Enerzijds leveren de werknemers in de umc’s een hogere pensioenbijdrage, anderzijds worden de brutolonen verhoogd. De verhoging van de pensioenbijdrage leidt dan niet tot een netto inkomensachteruitgang.

Stappen

De in het najaar gemaakte afspraken bleken echter onvoldoende om de geëiste netto-netto garantie te kunnen realiseren. Daarnaast moeten er nog een aantal andere stappen worden genomen voordat de pensioenovergang een feit is. De Nederlandsche Bank moet nog toestemming verlenen en er moeten definitieve afspraken worden gemaakt over financiering van de uittreedsom die de umc’s aan het ABP moeten betalen.