Overdracht van patiëntgegevens behoeft verbetering

18 juni 2015

Afgelopen jaren zijn veel inspanningen verricht om patiëntgegevens tussen diverse zorginstellingen goed over te dragen. Ondanks deze inspanningen is er nog veel verbetering mogelijk. Dat is de conclusie van het IGZ-rapport “Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd” dat op 18 juni 2015 is gepresenteerd. De overdracht van patiëntgegevens is nog te vaak incompleet, incorrect en niet tijdig. Hiermee kan de continuïteit van zorg in het geding raken en kunnen patiënten onnodig risico’s lopen.

De bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn voor de Federatie Medisch Specialisten een belangrijk signaal om de handen ineen te slaan met KNMG-federatiepartners de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Verenso, alsmede met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), en hier hoge prioriteit aan te geven.

Aanpassing richtlijnen

Diverse richtlijnen met betrekking tot de overdracht van gegevens zullen worden herzien. Zo zal een aanpassing plaatsvinden van de in 2008 gepubliceerde richtlijn “Medicatie Overdracht in de Keten”, omdat deze niet goed uitvoerbaar blijkt.
Om de overdracht van gegevens tussen ziekenhuizen en huisartsen te verbeteren, starten het NHG en de Federatie de herziening van de NHG-richtlijn “Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)”. Hierbij wordt gefocust op een drietal thema’s: de kwalitatieve aspecten van de verwijzing, de tijdigheid van de terugverwijzing uit het ziekenhuis en implementatie. Verenso zal bij dit traject aansluiten om zo ook de overdracht van gegevens naar en van verpleeg- en verzorgingshuizen te verbeteren. Ook zal de in ontwikkeling zijnde richtlijn “Polyfarmacie” van de Federatie en het NHG stil staan bij de overdracht van gegevens.

Registratie aan de bron

ICT-problemen zijn de afgelopen jaren een belangrijke belemmering voor goede informatie-overdracht gebleken. Belangrijke factoren hierin zijn het achterblijven van invoering en gebruik van elektronische dossiervoering in onder andere de tweede lijn, gebrekkige standaardisering daarin en de discussie rondom het landelijk EPD. In diverse projecten, zoals het Registratie aan de bron traject van de NFU, wordt gewerkt aan een versnelde verbetering van de situatie.

Kwetsbare ouderen

Met name kwetsbare ouderen lopen risico bij een incorrecte overdracht. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) zal samen met de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) het initiatief nemen om samen met andere wetenschappelijke verenigingen te komen tot een zorgpad voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis en over de keten. Hierbij zal de samenwerking gezocht worden met andere partijen. In dit transmurale zorgpad zal nadrukkelijk ook aandacht zijn voor de overdracht van gegevens in de keten. Eerder genomen initiatieven zoals de Transmurale Zorgbrug tussen de eerste en tweede lijn hebben al geleid tot het terugdringen van de sterfte onder kwetsbare ouderen met 40%.

De verbetering van de overdracht van gegevens heeft hoge prioriteit voor de Federatie. Genoemde initiatieven zijn bedoeld om deze verbetering te ondersteunen en zullen naar verwachting de komende jaren tot resultaten leiden. Dit laat onverlet dat de verantwoordelijkheid nu al op zorgverleners en instellingen rust om de meest relevante gegevens uit te wisselen. De Federatie zal hier haar achterban opnieuw op wijzen.