Orde eens met bevindingen IGZ-rapport postoperatieve proces

15 december 2011

De NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten en de betrokken wetenschappelijke verenigingen kunnen zich in grote lijnen vinden in de belangrijkste bevindingen en conclusies uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar het postoperatieve proces (TOP 3). Al deze organisaties streven er naar de door de IGZ voorgeschreven maatregelen voor 1 juli 2010 in te voeren.

De Inspectie concludeerde in haar onderzoek: de postoperatieve zorg in ziekenhuizen is op onderdelen voldoende, maar kent ook nog teveel risico's voor de patiënt. Zo is er gebrek aan eenduidigheid in overdracht en communicatie, onvoldoende aantoonbaar onderhoud van medische apparatuur, slechte handhygiëne en onvoldoende controle bij medicatiebereiding en medicatietoediening.


Voldoende tot goed

 
Ziekenhuizen scoorden in het postoperatieve proces voldoende tot goed op de veiligheid van vervoer van OK naar verkoeverafdeling en op de veiligheid van het vervoer van de verkoeverafdeling naar de verpleegafdeling. Ook presteerden ziekenhuizen voldoende tot goed op de inhoudelijke overdracht van verkoeverafdeling naar verpleegafdeling. Verder werken alle bezochte ziekenhuizen met eenduidige oplossingsschema's van intraveneuze medicatie op de verkoeverafdeling en de verpleegafdeling. Verschillende schema's kunnen leiden tot oplossings- en toedieningsfouten waardoor schade kan optreden bij patiënten.

Onderzoek

De IGZ voerde het onderzoek in 2008 uit onder 94 algemene en academische ziekenhuizen over 126 locaties waar postoperatieve zorg werd geleverd. Het onderzoek bestond uit een digitale enquête, terwijl 23 ziekenhuizen daadwerkelijk werden bezocht. De focus lag op communicatie en overdracht, medicatieveiligheid, onderhoud van apparatuur en infectiepreventie.

 

Protocollen

De Orde, de NVZ en de wetenschappelijke verenigingen zijn verheugd dat de inspectie vaststelt dat ziekenhuizen op een aantal belangrijke punten voldoende tot goed scoren. Daar waar de IGZ constateert dat ziekenhuizen na 1 juli 2010 volgens protocollen moeten gaan werken zal de werkwijze worden aangepast. Ook is er al een Leidraad ontwikkeld voor het onderhoud en beheer van apparatuur en wordt aanvullend hierop een Leidraad gemaakt voor aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur.

 

Richtlijn

 
Daarnaast ontwikkelen de betrokken wetenschappelijke verenigingen, geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie een richtlijn Postoperatief Traject. Deze borduurt voort op de ontwikkelde respectievelijk in ontwikkeling zijnde richtlijnen Preoperatief en Peroperatief Traject. Verder zullen ziekenhuizen zorgen voor adequate scholing voor specifieke groepen verpleegkundigen.

Na invoering van bovenstaande maatregelen zien de NVZ, de Orde en de betreffende wetenschappelijke verenigingen de steekproeven van de IGZ in het najaar van 2010 met vertrouwen tegemoet