Orde blijft mordicus tegen aankondiging bezuiniging van €375 mjn

15 december 2011

De Orde werkt voordurend aan het verbeteren van kwaliteit, veiligheid en efficiency van de zorg en is dus zeer geïnteresseerd in de voorstellen waarmee het ministerie van VWS komt, nu het heeft laten weten hieraan in het komende regeringsjaar nog meer aandacht te willen besteden.

De Orde blijft echter mordicus tegen de eveneens in de Miljoenennota vervatte aankondiging van een bezuiniging van € 375 miljoen op de medisch-specialistische zorg.

Kwaliteit van zorg en verantwoording afleggen over de geleverde zorg is wezenlijk voor de medisch specialist en is dus prioriteit voor de Orde, die kwaliteit als speerpunt van haar beleid heeft. De Orde is tevens zeer actief op het gebied van continue efficiencyverbetering zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, want goede zorg is goedkope zorg. Wij zijn dat met de minister eens en juichen daarom de aandacht voor goede kwaliteit en hoge efficiency toe.

Ketenzorg
Ter verbetering van de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken wordt ketenzorg ingevoerd. Er komt één prijs voor een bepaalde aandoening, zoals diabetes, waarbij alle zorg die de patiënt nodig heeft binnen die prijs valt. De Orde is voorstander van ketenzorg maar twijfelt over de voorgestelde vorm van keten-DBC’s. Zodra goede diabeteszorg bemoeienis van de medisch specialist vraagt, dient de patiënt die te ontvangen ongeacht het  budget dat de huisarts beschikbaar stelt.

Zichtbare Zorg
Het voorstel van de minster om het bureau Zichtbare Zorg (ZiZo) te verzelfstandigen om alle indicatoren te verzamelen, verhoogt de bureaucratie en is niet gewenst. Dit zal leiden ook leiden tot verdere vervreemding van de professional. De totale kosten die hier mee gemoeid zijn, kunnen in het licht van de huidige financiële problemen beter aan andere dingen worden besteed.

Generieke verlaging 12,7% blijft onacceptabel
De ook in de Miljoenennota voorgestelde bezuiniging van € 375 miljoen is, zoals wij al tijden geleden hebben gezegd, veel meer dan de werkelijke budgetoverschrijding van € 80 miljoen van de medisch specialisten. De hieruit voortvloeiende ingreep in het uurtarief met een  generieke verlaging van 12,7% blijft voor ons onacceptabel.

Zij treft immers niet alleen de specialisten die hun omzetten ongewild sterk hebben zien groeien, maar ook veel specialisten die een daling van hun omzet hebben moeten constateren, terwijl zij meer geproduceerd hebben. Wij zullen dit dus met alle ons ten dienste staande middelen blijven aanvechten.