Optimaal functioneren bij álle artsen op de agenda

10 november 2016

De KNMG heeft vandaag het ‘Basisdocument Optimaal Functioneren’ gepubliceerd. Zij wil daarmee álle artsen stimuleren om het beleid en de instrumenten rondom optimaal functioneren verder te ontwikkelen en te verbeteren. Een belangrijke bron voor het basisdocument was het Visiedocument Optimaal Functioneren van de Federatie Medisch Specialisten uit 2013. De Federatie voert sinds 2008 actief beleid op het onderwerp.

De KNMG doet een aantal aanbevelingen in haar basisdocument, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding, het instellen van een reglement bij mogelijk verminderd functioneren en een open aanspreekcultuur. Optimaal Functioneren gedijt in een omgeving waarin een sfeer en cultuur van vertrouwen mogelijk is en waarin leren centraal staat. Een cultuur waarin raden van bestuur, patiënten, medisch specialisten, verpleegkundigen en aios open met elkaar kunnen omgaan. Het belang hiervan blijkt ook uit de uitkomsten van de enquête over onbedoelde uitkomsten van zorg die de Federatie onlangs heeft uitgebracht. 

85% van medisch specialisten doet mee

Sinds 2013 heeft de implementatie van kwaliteitsinstrumenten in de medisch-specialistische zorg een vogelvlucht genomen. Zo is het IFMS-systeem in vrijwel alle ziekenhuizen geïmplementeerd. Dit zijn tweejaarlijkse gesprekken waarin een individuele medisch specialist door collega’s, medewerkers en patiënten een spiegel op het functioneren wordt voorgehouden. Ruim 85% van alle medisch specialisten doet mee aan IFMS. Andere elementen van het Visiedocument Optimaal Functioneren van de Federatie zijn betrokkenheid van artsen en alle geledingen binnen de instellingen, deskundigheidsbevordering (geaccrediteerde bij- en nascholingen) en kwaliteitsvisitaties van de vakgroep. Daarnaast spreekt het Visiedocument ook de werkomgeving van de arts aan om te helpen een klimaat te creëren waarin optimaal gefunctioneerd kan worden.

Lerend verbeteren

Het lerend verbeteren wordt binnen de medisch-specialistische doelgroep, naast IFMS, ook zichtbaar door de vijfjaarlijkse kwaliteitsvisitaties. Om verbeteringen te kunnen verankeren, worden conclusies en aanbevelingen van de intercollegiale bespiegelingen op het functioneren van de vakgroep ook gedeeld met de medische staf en de raad van bestuur van het ziekenhuis. Nieuw binnen de kwaliteitsvisitatie is het advies tot de deelname van een niet-medisch specialist aan de visitatie. Hoewel leden van het visitatieteam zelf ook op niet-medische competenties letten, zoals communicatie, bejegening en samenwerken, biedt het perspectief van een extern deskundige hierop een meerwaarde.

Vernieuwing modelreglement

In vrijwel alle ziekenhuizen wordt het ‘Modelreglement mogelijk disfunctionerend medisch specialist’ of een afgeleide hiervan gehanteerd. Om te voorkomen dat een melding van mogelijk disfunctionerende medisch specialisten pas gedaan wordt als oplossingen niet meer haalbaar zijn ontwikkelt de Federatie een nieuwe ‘Modelprocedure functioneringsvraag’ waarin een zorgvuldige procedure rondom het onderzoek en een verbetertraject nog beter worden geregeld.