Oplossing pensioenaftopping voor umc’s: werknemers krijgen werkgeversdeel pensioenpremie terug

15 juli 2015

De LAD en Federatie Medisch Specialisten hebben overeenstemming bereikt met de NFU over de pensioenaftopping. Afgesproken is dat umc’s het vrijgevallen werkgeversdeel van de pensioenpremie boven 100.000 euro ten goede laten komen aan de medewerkers die het betreft. 'Dat is heel goed nieuws en een resultaat dat we samen met onze achterban hebben weten te bereiken', aldus de twee organisaties, die vinden dat de opstelling van de NFU getuigt van goed werkgeverschap. 'We hopen dat de andere werkgeversorganisaties hier een voorbeeld aan nemen.'

Sinds 1 januari is het pensioengevend salaris afgetopt op 100.000 euro bruto. Wie meer verdient, kan over het salarisdeel daarboven niet langer onder fiscaal gunstige voorwaarden pensioen opbouwen via de werkgever. Zowel het werknemers- als werkgeversdeel van de premie wordt daardoor verlaagd en dat heeft forse gevolgen voor het pensioen van artsen in dienstverband, wat vele duizenden euro’s per jaar kan schelen.
De LAD en Federatie willen dat werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie laten terugvloeien naar de werknemers die het betreft. De afgelopen tijd hebben ze hun leden opgeroepen dat kenbaar te maken aan hun werkgever. Veel medewerkers in de umc’s hebben hieraan gehoor gegeven, waardoor de urgentie bij de raden van bestuur bekend was. De gesprekken met de NFU verliepen vanaf het begin constructief. Dit voorjaar kwamen de werknemersorganisaties met de NFU overeen dat het werkgeversdeel toekomt aan werknemers die het betreft, maar hoe dat precies zou worden vormgegeven, moest nog verder worden uitgedacht.

Tegemoetkoming

De acht umc-voorzitters, die samen het NFU-bestuur vormen, hebben intussen besloten het werkgeversdeel ten goede te laten komen aan de betreffende medewerkers. De tegemoetkoming wordt eenmalig en duurzaam verwerkt in de salarisschalen 16, 17 en 18. Dit geldt ook voor de salarisschalen van de academisch medisch specialist, hoogleraar/medisch specialist en afdelingshoofd/medisch specialist. De tegemoetkoming vindt met terugwerkende kracht plaats tot 1 januari 2015. De verwerking in de salarisschalen wordt voorgelegd aan de werknemersorganisaties die zijn vertegenwoordigd in het Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen (LOAZ). Bij overeenstemming wordt deze regeling opgenomen in de nieuwe Cao UMC 2015-2017. Over de exacte uitwerking wordt na de zomer meer bekend.

Aanvullende regeling in ontwikkeling

Medewerkers kunnen met het extra inkomen uit het nettosalaris een regeling treffen om het ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen aan te vullen. De nieuwe wet schrijft voor dat een aanvullende regeling alleen vanuit het nettosalaris kan worden geregeld. De NFU kijkt – met een onafhankelijk pensioenadviseur – naar een goede structurele voorziening voor deze aanvullende regeling. Er wordt ook gekeken hoe dit zich verhoudt tot de aanvullende pensioenregeling die het ABP momenteel ontwikkelt. Het is aan medewerkers zelf om te bepalen of ze al dan niet gebruik willen maken van de aan te bieden faciliteit. Na de zomer wordt duidelijk hoe de regeling er uitziet. Voor het nabestaandenpensioen is voor het jaar 2015 een tijdelijke voorziening getroffen door de NFU en de umc’s via Loyalis.

De Federatie en de LAD zijn blij met het resultaat. Ze zijn nog in gesprek met andere werkgeversorganisaties (NVZ voor de ziekenhuizen en GGZ Nederland voor ggz-instellingen) en hopen dat die een voorbeeld nemen aan de oplossing die voor de umc’s is bereikt.

Wilt meer weten over de pensioenaftopping? Kijk dan op www.demedischspecialist.nl/pensioen of op de themapagina op http://www.lad.nl/.