Onderhandelaarsakkoord CAO GGZ 2009-2011

16 december 2011

Afgelopen maandag 13 juli 2009 is door de werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord CAO GGZ 2009-2011 bereikt met GGZ Nederland. De nieuwe cao heeft een looptijd van 23 maanden. De lonen stijgen per 1 oktober 2009 en per 1 augustus 2010 met 1%. Verder wordt een eenmalige uitkering van 0,65% betaald per 1 oktober 2009. Daarnaast krijgen medewerkers een hogere eindejaarsuitkering (5,25% in 2009, 5,75% in 2010). Verder daalt de pensioenpremie voor werknemers vanaf 1 augustus 2010 van 52 naar 50%. De huidige werkgeversbijdrage in de levensloop van 1% per 1 augustus 2010 wordt gehalveerd naar 0,5%. Per 1 januari 2010 wordt de eigen bijdrage van de werknemer in de reiskosten woon/werk verkeer verlaagd met € 10,- (netto) per maand.

Levensfasebeleid

De geestelijke gezondheidszorg moet als sector aantrekkelijker worden en blijven voor alle medewerkers van alle leeftijden. Dat is een speerpunt van de werknemersorganisaties. Daarom is gekozen om de huidige ontziebepalingen en 55+regelingen te vervangen door een levensfasebudget. Werknemers krijgen per jaar 35 uur extra verlof dat naar keuze kan worden ingezet of opgespaard. Hiermee krijgen werknemers meer zeggenschap over hun werk/ privébalans. Voor werknemers vanaf 45 jaar komen er overgangsmaatregelen.

De ontziebepalingen wijzigen. De nieuwe afspraken houden in dat alle werknemers kunnen worden ingeroosterd voor het werken op onconventionele uren en in bijvoorbeeld bereikbaarheidsdiensten. Per 1 januari 2010 wordt bovendien de leeftijd verhoogd voor het stoppen met nachtdiensten van 55 naar 57 jaar. De sociale partners hebben nog wel afgesproken om tijdens de cao-termijn onderzoek te doen naar alternatieven voor de afschaffing van deze ontziebepaling. Als dit leidt tot acceptabele maatregelen voor beide partijen, dan wordt alsnog afgezien van deze leeftijdsverhoging.