Nieuw tussenakkoord medisch-specialistische zorg 2018

24 april 2017

De totale zorguitgaven in de medisch-specialistische zorg mogen in 2018 met 1,6% groeien. Na aftrek van een openstaande taakstelling uit het verleden komt dit neer op 1,4% groeiruimte. Dat is het resultaat van de onderhandelingen tussen het ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten, de ziekenhuizen, de zelfstandige klinieken, de zorgverzekeraars, de patiëntenfederatie en de verpleegkundigen en verzorgenden.

Met dit tussenakkoord worden ook de inhoudelijke afspraken uit het vorige hoofdlijnenakkoord, waaronder het uitvoeren van de ‘kwaliteitsagenda’, het behoud van de keuzevrijheid tussen werken in vrij beroep of loondienstverband en het continueren van de kwaliteitsgelden, voortgezet. Met deze afspraken zijn in het verleden stevige pakketmaatregelen voorkomen en is ingezet op doelmatigheid en kwaliteitsverbeteringen in de zorg. Dit zorgt voor stabiliteit in het zorgstelsel.

De Federatie Medisch Specialisten zal dit resultaat positief aan de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen voorleggen.