Medisch specialisten: neem aanbevelingen van de IGZ ter harte

15 december 2011

In reactie op het rapport van de IGZ over de brand in de OK van het Twenteborg ziekenhuis te Almelo roept de Orde haar achterban op de aanbevelingen van de IGZ ter harte te nemen. Er ligt volgens de Orde zowel een rol voor de wetenschappelijke verenigingen als voor de medische staven en de individuele medisch specialisten. In aanvulling op het IGZ-rapport geeft de Orde hieraan een concrete invulling.Net als de IGZ wil de Orde haar waardering uitspreken voor de medewerkers die met gevaar voor eigen leven hebben geprobeerd alle – niet zelfredzame – patiënten op de OK te redden en verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. De IGZ concludeert in haar rapport over de brand in het OK-complex in het Twenteborg ziekenhuis te Almelo dat de brand en de dood van de patiënte vermijdbaar waren. De direct betrokken medewerkers valt echter niets te verwijten.

Voor het ziekenhuis en de fabrikant heeft de IGZ een flink aantal concrete maatregelen om de veiligheid te verbeteren. De Orde onderschrijft deze maatregelen. Daarnaast komt de IGZ met de aanbeveling dat medisch specialisten zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen waar het gaat om de controle van de apparatuur waarmee zij werken. De raden van bestuur van de ziekenhuizen moeten volgens de IGZ de veiligheidsinformatie dusdanig aanbieden, dat de beroepsbeoefenaren deze controle kunnen uitoefenen.

Om de aanbevelingen van de IGZ richting medische professionals nader in te vullen, roept de Orde op tot de volgende acties:

  • Wetenschappelijke verenigingen zullen zich moeten beraden over de eisen, waaraan medische apparatuur en hulpmiddelen moeten voldoen. In samenwerking met deskundigen zullen deze eisen moeten worden opgesteld en zo nodig worden opgenomen in de richtlijnen.
  • De besturen van de medische staven hebben de verantwoordelijkheid zich periodiek te laten informeren door de raad van bestuur over relevante veiligheidsaspecten: risicoanalyses, onderhoudscontracten, bouw en verbouwingen, brandveiligheid, vluchtroutes, het functioneren van de BHV, oefeningen voor alle medewerkers, etc.
  • Individuele medisch specialisten moeten op basis van de inbreng van de wetenschappelijke verenigingen en hun medische staf de veiligheid van hun werkomgeving en van hun apparatuur kunnen controleren aan de hand van informatie van de raad van bestuur. Deze informatie (checklist) moet duidelijk maken dat beheer en onderhoud heeft plaatsgevonden door deskundigen aan de hand van protocollen die de fabrikant heeft gemaakt. Dit is geen vrijblijvende activiteit. Deze controle moet worden opgenomen in het veiligheidsprogramma.
  • Eerder schreef de IGZ al rapporten over de borging van de kwaliteit van de medische apparatuur en drong zij aan op maatregelen. Specifiek zijn de rapporten over de sterilisatie van scopen en calamiteiten rondom implantaten. Kennelijk waren deze rapporten onvoldoende aanleiding tot concrete acties door het veld en de overheid. De Orde is van mening dat het veld en de overheid nu in actie moeten komen. De IGZ zou er bij het ministerie van VWS op moeten aandringen om in Europees verband (dit valt onder de Europese wetgeving) te onderzoeken in hoeverre de huidige wet- en regelgeving rond eisen te stellen aan de fabrikanten te kort schiet.