Medisch Specialist 2013: Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg

12 juni 2012

Ochtend:
Landelijke ontwikkeling

Tijdens de ochtend zullen de belangrijke actuele ontwikkelingen van de medisch specialistische zorg worden gepresenteerd en toegelicht door de meest toonaangevende Nederlandse beleidsmakers.

• ontwikkeling bekostiging en honoraria
• de nieuwe rol van de zorgverzekeraars
• ontwikkeling van zorgpremie en eigen risico
• gevolgen van concentratie en deconcentratie

Middag:
Hoe verder?

In 2012 is in alle ziekenhuizen uitvoering gegeven aan de afspraken die gemaakt zijn met VWS, OMS en de NVZ. Medische staven hebben collectieven gevormd en hebben met behulp van diverse methodieken gekozen voor een verdeling van het beschikbare omzetplafond. In het overgrote deel van de ziekenhuizen is gekozen voor LOGEX.

In 2012 zijn er nog steeds instellingen - ziekenhuizen, maar vooral zelfstandige behandelcentra (zbc’s) - en dus medisch specialisten die geen afspraken hebben gemaakt met de zorgverzekeraars. Sommige verzekeraars hebben door selectieve inkoop ziekenhuizen bewust niet gecontracteerd, terwijl andere meerjarige lumpsum-afspraken hebben gemaakt. Hierdoor is grote onzekerheid ontstaan terwijl rust in de ziekenhuizen juist een van de redenen was voor de afspraken in het convenant.

In 2012 is geen sprake meer van economische groei. De staatsschuld loopt op en er
moet vijftien miljard worden bezuinigd. Het kabinet is gevallen, maar er ligt wel een
begrotingsakkoord, het ‘Kunduz-akkoord’, waarin op de zorg 1,6 miljard moet wordenbezuinigd. Het inkomen van de medisch specialist staat opnieuw ter discussie en er komt een onderzoek naar de inkomenspositie van medisch specialisten ten opzichte van de omringende landen.

In 2012 zijn er opnieuw verkiezingen. In de meeste partijprogramma’s wordt afstand genomen van marktwerking en prestatiebekostiging in de zorg.
De komende jaren zullen dus in het teken staan van veranderingen in de zorg.

Opnieuw wordt een beroep gedaan op de medisch specialist. Graag gaan we met u in gesprek over hoe het verder moet.

De dagvoorzitters,
Janko de Jonge, voorzitter Kamer Vrij Beroep OMS
Olof Suttorp, voorzitter raad van bestuur Amphia Ziekenhuis