Leden ingestemd met nieuwe MTO als uitgangspunt

21 december 2011

Na overeenstemming met de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en na een positieve beoordeling van het ministerie van Financiën, heeft de Orde van Medisch Specialisten (OMS) de nieuwe Model Toelatingsovereenkomst (MTO) met een positief advies voorgelegd aan haar leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 24 november 2011. Tijdens de ALV heeft de meerderheid van de aanwezige leden ingestemd om het bestuur te machtigen om de NVZ per brief te informeren dat de leden hebben ingestemd met de nieuwe MTO als uitgangspunt voor de lokale toelatingsovereenkomst. Dat betekent naar de mening van de ALV dat er ruimte is om op lokaal niveau andere afspraken te maken.

Een deel van de aanwezigen leden had moeite met enkele artikelen uit de MTO. Er was behoefte aan ruimte om deze artikelen lokaal anders overeen te komen. Daar de MTO een model is, kon het bestuur zich daar in vinden.

De OMS zal een advies opstellen welke artikelen niet direct verband houden met behoud van het fiscaal ondernemerschap, dus die vatbaar zijn om op lokaal niveau andere afspraken te maken. Tevens zal de OMS aangeven welke artikelen direct voortvloeien uit wet- en regelgeving: het is immers niet zinvol aan deze bepalingen te tornen, aangezien deze al rechtsgeldig zijn. Leden die advies wensen over aan te brengen wijzigingen in het model, kunnen bij de OMS terecht via (030) 28 23 666.


Voordelen van de nieuwe MTO

De breed gedragen afspraken van het onderhandelingsresultaat dat in januari jongstleden werd bereikt, zijn in de nieuwe MTO verwerkt. Hierbij is rekening gehouden met het bestaande wettelijke kader en de bepalingen van de huidige MTO. In vergelijking met de huidige MTO is de nieuwe MTO verbeterd. Het MTO:

  • biedt handvatten op basis waarvan medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren  lokaal nieuwe afspraken kunnen maken met de raad van bestuur;
  • borgt het fiscaal ondernemerschap;
  • bevestigt de professionele autonomie van de medisch specialist als opdrachtgever van de patient;
  • bindt de raad van bestuur aan de verdeel- en productieafspraken die zijn overeengekomen met het collectief bij de vaststelling van het productiekader;
  • houdt rekening met de toenemende marktdynamiek door versoepeling van het concurrentiebeding.

Enige MTO dat fiscale ondernemersstatus borgt

Medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren bepalen zelf of zij wel of geen gebruik maken van dit MTO. De MTO biedt tenslotte handvatten voor het afsluiten van een nieuwe toelatingsovereenkomst met een raad van bestuur. Dit is de enige MTO die positief is beoordeeld door het ministerie van Financiën en daarmee ook de enige MTO dat de fiscale ondernemersstatus van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren borgt.