Kwaliteitskader van medisch specialisten

15 december 2011

De Orde heeft een Kwaliteitskader ontwikkeld met daarin aanbevelingen om de kwaliteit van de gezondheidszorg van de medisch-specialistische zorg verder te verbeteren. Dit kader maakt duidelijk wat de samenleving op het gebied van kwaliteit van medisch specialisten mag verwachten. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met alle wetenschappelijke verenigingen van de erkende medische specialismen. Het Kwaliteitskader wordt de komende weken uitgereiktaan alle leden van de Orde, niet leden en relaties van de Orde.

Vertrouwen in de patiëntenzorg bieden is ons doel

 
Het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten is voor de Orde een van de speerpunten van haar activiteiten. Het leveren van hoogwaardige zorg is immers de essentie van het beroep. Sleutelbegrippen bij het kwaliteitsbeleid zijn: veiligheid, doelmatigheid, tijdigheid, effectiviteit en patiëntgerichtheid. Het kwaliteitsbeleid is erop gericht de samenleving een gerechtvaardigd vertrouwen in de geleverde patiëntenzorg te kunnen bieden. De rol van de Orde bestaat uit het faciliteren, stimuleren, coördineren en borgen ervan zowel voor de individuele medisch specialist als voor de wetenschappelijke verenigingen.

In het kwaliteitskader wordt aandacht besteed aan:

  • De professionele standaard;
  • De verantwoordelijkheidsverdeling;
  • Verantwoording afleggen;
  • Kwaliteitsborging en kwaliteitsverhoging.

Verhouding tot Algemeen Kwaliteitskader voor specialisten

Het kwaliteitskader voor medisch specialisten loopt in zekere zin vooruit op een breder Algemeen Kwaliteitskader dat de KNMG samen met alle medisch-wetenschappelijke en beroepsverenigingen ontwikkelt voor alle specialisten. Met dit algemene kwaliteitskader, dat naar verwachting dit najaar uitkomt, krijgen artsen* een totaaloverzicht van alle gangbare kwaliteitseisen. Het Algemeen Kwaliteitskader biedt ruimte om specifieke eisen (bovenbouw) voor het eigen specialisme toe te voegen. Het kwaliteitskader van de Orde vormt de specialisme specifieke bovenbouw voor medisch specialisten op het Algemeen Kwaliteitskader van de KNMG.

* Dat wil zeggen: huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal geneeskundigen.