Kans op disfunctioneren minimaliseren door kwaliteitsbeleid

15 december 2011

De raden van bestuur van ziekenhuizen en medische staven zijn met elkaar verantwoordelijk als het gaat om het functioneren van (collega) medisch specialisten. Hiervoor is een structureel kwaliteitsbeleid in het ziekenhuis noodzakelijk, dat continu geëvalueerd en aangepast dient te worden. Samen met de continu in ontwikkeling zijnde kwaliteitsinstrumenten moet de hoogstaande kwaliteit van de Nederlandse patiëntenzorg nog beter worden en de kans op disfunctioneren en medische missers worden geminimaliseerd.

Aanspreekcultuur
De Nederlandse zorg is van zeer hoog niveau en staat al jaren op de eerste plaats in deEuropean Consumer Healthcare Idex (ECHI). Daar mogen medisch specialisten trots op zijn. Echter, elkaar aanspreken op het functioneren blijft essentieel om de kans op fouten te minimaliseren. Hier is vanzelfsprekend een rol weggelegd voor de medisch specialisten, maar zeker ook voor raden van bestuur. Disfunctioneren moet altijd direct aan de kaak worden gesteld en opgeheven worden.

Individueel Functioneren Medisch Specialisten, een relatief nieuw kwaliteitsinstrument 
De afgelopen jaren zijn allerlei programma’s en kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd, die bijdragen aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg. Een voorbeeld hiervan is het kwaliteitsverbeteringsinstrument “Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS)”. Het IFMS heeft als primaire doelstelling om door middel van individuele evaluatie het professioneel handelen continu te verbeteren, waarmee uiteindelijk de kwaliteit van patiëntenzorg  (waar mogelijk) verder wordt verbeterd.  Daarnaast is het een middel om mogelijk disfunctioneren van medisch specialisten te voorkomen. Bij signalen voor mogelijk disfunctioneren of bij weigering mee te werken aan de evaluatie van het functioneren, wordt het "modelreglement mogelijk disfunctioneren" gebruikt.

Andere belangrijke ontwikkelingen
Naast IFMS en het ‘modelreglement mogelijk disfunctioneren’ zijn de laatste jaren meer instrumenten en programma’s ontwikkeld en ingezet om de patiëntenzorg verder te verbeteren, waaronder: 

  • Het VMS Veiligheidsprogramma om de kans op vermijdbare schade te reduceren
  • Het Kwaliteitskader van Medisch Specialisten met aanbevelingen voor medisch specialisten en raden van bestuur om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Dit kader maakt duidelijk wat de samenleving op het gebied van kwaliteit van medisch specialisten mag verwachten.
  • Het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van nieuwe en bestaande richtlijnen, die uiteindelijk de basis vormen voor de kwaliteit van het medisch handelen;
  • Het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van indicatoren in samenwerking met zorgverzekeraars, patiënten en zorgaanbieders in het kader van keuze en inkoop en in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het kader van toezicht;
  • Gedragsregels over hoe om te gaan met incidenten, fouten en klachten
  • Verbeteringen  van de kwaliteitsvisitaties van maatschappen en vakgroepen.

Links en downloads