Heldere afspraken over aanleveren kwaliteitsgegevens

5 oktober 2016

Op dinsdag 4 oktober 2016 heeft de Federatie Medisch Specialisten samen met NFU, NVZ, V&VN, Patiëntenfederatie, ZKN en ZN een samenwerkingsovereenkomst gesloten over het aanleveren van kwaliteitsinformatie over de medisch-specialistische zorg bij Zorginstituut Nederland. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over kader, proces, tijdpad en verantwoordelijkheden rond de ontwikkeling, aanlevering en publicatie van indicatoren voor de Transparantiekalender.

Op de Transparantiekalender staat welke kwaliteitsinformatie over de medisch-specialistische zorg aan het Zorginstituut (ZIN) moet worden aangeleverd. Dit wordt gezamenlijk bepaald door de vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De kwaliteitsinformatie wordt gebruikt voor bijvoorbeeld zorginkoop door zorgverzekeraars of kwaliteitsinformatie voor zorgconsumenten.

Wettelijke verplichting

Instellingen voor medisch-specialistische zorg hebben sinds 2014 de wettelijke verplichting om volgens een vast schema kwaliteitsgegevens bij het Zorginstituut aan te leveren. Dat gebeurt op basis van vooraf met elkaar bepaalde indicatoren. Rondom het vastleggen van deze indicatoren en de aanlevering van gegevens bestonden weinig formele afspraken. Met dit bestuurlijke akkoord zijn deze afspraken nu officieel vastgelegd. Bijvoorbeeld: de jaarlijkse vernieuwing van indicatoren en het beperken van het huidige aantal om de administratieve lasten te verlagen in de zorg.

Betrokkenheid wetenschappelijke verenigingen

De Raad Kwaliteit van de Federatie heeft er voor gepleit dat de afspraken over het aanleveren van kwaliteitsgegevens in het kader van de Transparantiekalender in lijn liggen met de bestuurlijke afspraken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de Basisset Kwaliteitsindicatoren Medisch Specialistische Zorg. Op deze wijze is de betrokkenheid van wetenschappelijke verenigingen bij de Transparantiekalender geborgd. Er is een basis gelegd waarop de komende jaren gezamenlijk aan een verdere verbetering van het verzamelen, bewerken en presenteren van deze gegevens kan worden gewerkt.