Handreiking voor lokale opvolger Document Medische Staf

30 september 2015

Met de komst van Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s) en de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) kan in ziekenhuizen behoefte ontstaan aan een nieuwe overeenkomst om de verhouding tussen medische staf en raad van bestuur te regelen. Van oudsher waren afspraken hierover vastgelegd in het landelijk vastgestelde Document Medische Staf (DMS). Onderwerpen in het DMS waren: kwaliteit en veiligheid, strategisch ziekenhuisbeleid en bedrijfsvoering. 

Het is tijd voor een lokaal overeen te komen opvolger van het DMS dat dient als sluitstuk om de kwaliteit in het ziekenhuis goed te kunnen regelen. De Federatie Medisch Specialisten en de LAD doen hiervoor een handreiking. Met de handreiking willen de Federatie en de LAD een lokale dialoog tussen de medische staf, MSB, Verenigingen Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) en de raad van bestuur stimuleren, gericht op het maken van sluitende afspraken over de kwaliteit binnen het ziekenhuis. 

Medische staf

De medische staf blijft volgens de Federatie en de LAD hét platform waarmee de raad van bestuur de basis legt voor goede kwaliteit. In de medische staf zijn immers alle in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten als professionals verzameld, ongeacht hun werkvorm. Met de medische staf kunnen algemene regelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid worden overeengekomen. Denk daarbij aan een algemene regeling over het melden van fouten, ongevallen en near accidents of een algemene regeling over zorgvuldigheid van dossiervoering.

Lokaal invullen

De Handreiking Overeenkomst medische staf – raad van bestuur biedt de medische staf houvast om de dialoog te starten over de nieuwe verhoudingen in het ziekenhuis. De handreiking biedt ook een voorbeeldovereenkomst die kan dienen als vertrekpunt voor het opstellen van een eigen overeenkomst medische staf – raad van bestuur. In aanvulling op deze handreiking komen de Federatie en de LAD ook met een aangepast model Statuten Vereniging Medische Staf.  De Handreiking Overeenkomst medische staf – raad van bestuur is in bestuurlijk overleg voorgelegd aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De NVZ is van mening dat een eventuele overeenkomst dusdanig sterk lokaal ingevuld moet worden dat het niet zinvol is om een model vanuit de koepel aan de eigen achterban voor te leggen. 

Belastingdienst

De Federatie heeft de handreiking besproken met het landelijk coördinatieteam van de Belastingdienst omdat in de nieuwe lokale verhoudingen recht moet worden gedaan aan het ondernemerschap van het MSB. De Belastingdienst geeft geen formeel akkoord op de handreiking omdat een nieuwe overeenkomst medische staf – raad van bestuur uiteindelijk lokaal wordt vormgegeven. Daarnaast hangt de fiscale beoordeling van het MSB af van alle lokaal aanwezige feiten en omstandigheden. Een nieuwe overeenkomst medische staf – raad van bestuur is hierin slechts één onderdeel.