Goodwill: (g)een probleem?

19 oktober 2012

Het verschijnen van het rapport van de commissie Meurs en daarop volgend een publicatie in het Financieele Dagblad noopt tot een reactie vanuit de OMS over actuele ontwikkelingen rondom goodwill van praktijken van vrij gevestigde medisch specialisten. In deze publicatie wordt ervan uitgegaan, dat met het beëindigen van het beheersmodel het fiscaal ondernemerschap vervalt van veel medisch specialisten. Hierdoor zou  te verwachten zijn, dat veel medisch specialisten besluiten over te stappen naar dienstverband. Als gevolg hiervan zou goodwill dalen. 

Einde beheersmodel is geen einde fiscaal ondernemerschap

Met het eindigen van het beheersmodel volgens het geldende convenant in 2015, eindigt niet het fiscaal ondernemerschap van de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar. Wel eindigt hiermee naar verwachting  de mogelijkheid om via het ziekenhuis te declareren, waarmee voor de duur van het convenant het fiscaal ondernemersschap geborgd is. Diegenen die fiscaal ondernemer willen blijven, zullen dat, naar wij verwachten, vanuit een andere ondernemingsstructuur moeten gaan doen.

Einde fiscaal ondernemerschap is geen einde aan vrij beroep

Het einde van het fiscaal ondernemerschap is overigens niet synoniem aan het einde van het vrij beroep. Hiermee vervallen wel bepaalde fiscale voordelen die samenhangen met deze fiscale status. Ook zonder deze voordelen blijven voldoende  legitieme (financiële en niet financiële) redenen over om te kiezen voor ondernemerschap, oftewel  vrij beroep. 

Keuze voor vrij beroep of dienstverband essentieel

Daarnaast wordt inmiddels breed ondersteund, dat behoud van de keuze voor vrij beroep of dienstverband essentieel is vanwege de actuele dynamiek in de zorgsector. Juist in deze dynamiek bieden deze verschillende werkvormen ruimte om effectief in te spelen op ontwikkelingen zoals verschuiving van zorgaanbod en taakherschikking.  De OMS wil daarbij overigens nadrukkelijk geen  voorkeur uitspreken voor het een of het ander.

Behoud vrij beroep is behoud goodwill

Om die redenen is een verhoogde trend richting dienstverband niet te verwachten en is de angst voor verdamping van goodwill niet terecht. Zolang het vrij beroep aantrekkelijk blijft voor medisch specialisten, blijft ook de bereidheid bestaan tot het betalen van goodwill. Het bestaan daarvan wordt immers bepaald door de markt van vraag en aanbod.

Nadere uitwerking

De OMS werkt aan een beleidsvisie voor een goede positionering van de medisch specialist in 2015 en bijpassende keuzes in werkvorm. Deze keuze zal zowel collectief als individueel worden ingegeven. In haar Positioneringnota, die de OMS zal presenteren tijdens het symposium op 15 november aanstaande zal de OMS nader ingaan op mogelijke routes en te maken afwegingen in dit kader.