(G)een alternatief voor goodwill

16 maart 2012

In Medisch Contact van 9 maart jl stond het artikel 'Een alternatief voor goodwill'. Dit artikel behoeft enkele nuanceringen.

In- en uitverdienregeling

Het artikel omschrijft een alternatief voor de afrekening van goodwill ineens bij toe- of uittreding van medisch specialisten in vrij beroep in de vorm van een in- en uitverdienregeling. Daarbij vermeldt het artikel dat met deze regeling de betreffende maatschap dus geen goodwill meer kent. Met de wijziging van de afrekening verdwijnt echter niet de goodwill, maar wordt het betalingsmoment verschoven en winstafhankelijk gemaakt. Een dergelijke regeling is overigens niet nieuw, zij het dat deze bij medisch specialisten niet vaak is toegepast.

Voorkom onenigheid achteraf

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft steeds als uitgangspunt bij de afwikkeling van goodwill gehanteerd, dat deze zo weinig mogelijk voer voor discussie dient te bieden. Iedere vorm van afrekening of verrekening achteraf houdt een risico in zich van onenigheid binnen de maatschap. Zo geeft bijvoorbeeld het winstbegrip zelf al veel stof tot discussie.

Goodwill blijft anker voor fiscaal ondernemersschap

Verder meldt het artikel dat een maatschap de fiscale en juridische positie van de maten borgt. Als hiermee wordt bedoeld dat de maatschapsovereenkomst het fiscale ondernemersschap van de maten borgt, dan is dit onjuist. Deze fiscale positie wordt bepaald door de toelatingsovereenkomst enerzijds en de wijze van uitoefening van het ondernemersschap anderzijds. De maatschap zelf is slechts een onderdeel van het laatste. Een van de ankers voor fiscaal ondernemersschap is nog steeds goodwill. Een voorwaarde voor het ondernemersschap is het echter niet.

Goodwill nog steeds bepaalbaar

Verder wordt aangegeven dat goodwill als systeem van financiële praktijkoverdracht niet meer voldoet en kan worden afgeschaft. Waarom is niet duidelijk. Aangestipt wordt dat met de invoering van het beheersmodel en de invoering van DOT onduidelijkheid en onzekerheid zijn ontstaan omtrent de goodwillwaardering. Met de invoering van het beheersmodel is de methodiek ter berekening van goodwill door de OMS aangepast en gerelateerd aan de winstgevendheid van de praktijk. Daarmee is goodwill nog steeds bepaalbaar. Bovendien: met invoering van het beheersmodel weten medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren meer waar zij aan toe zijn dan in voorgaande jaren met tariefkortingen. Wel is een ieder zich bewust van de uitvoeringsvraagstukken waarvoor ziekenhuizen en medisch specialisten zich gesteld zien met de invoering van de nieuwe stelsels. Daarmee hoeft echter niet de goodwill zelf op de helling.

In- en uitverdienen: een goed alternatief voor direct afrekenen?

Kortom: de huidige bekostigingsstructuur van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren is voor de Orde van Medisch Specialisten geen aanleiding om goodwill af te schaffen of de verrekening in een andere vorm te gieten. Individueel kunnen er binnen uw maatschap wel redenen zijn te kiezen voor een andere systematiek. Een in- en uitverdienregeling kan een alternatief bieden voor een andere verrekening van de goodwill, maar u doet er dan wel goed aan zich goed te laten voorlichten of dit voor uw maatschap geschikt is en recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen. U dient  zich daarbij het volgende te realiseren:

  • Een in- en uitverdienregeling is  het meest geschikt voor grotere maatschappen. Juist daarin vinden regelmatig mutaties plaats. Hierdoor weer wordt verrekenen steeds complexer.
  • Er blijft hoe dan ook een verhoogd risico voor de blijvende maten bij vertrek ineens door meerdere maten. 
  • De vertrekkende maat moet een concessie willen doen ten aanzien van de te ontvangen goodwill.  
  • Er blijft een risico op discussies achteraf over de hoogte van het te verrekenen bedrag.

Uitgangpunt blijft dan ook  voor de OMS  dat afrekenen ineens in beginsel het beste is.