Deadline substitutieplannen 2018 nadert

3 november 2017

Op 19 november gaat de NZA bij alle zorgverzekeraars inventariseren welke afspraken er voor 2018 zijn gemaakt voor substitutie en tegen welk budget. Er is een bedrag van 75 miljoen euro in het budget van medisch-specialistische zorg gereserveerd voor substitutie. Zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijn worden daarom opgeroepen substitutieprojecten zo snel mogelijk voor te leggen bij de zorgverzekeraar.

De laatste decennia stijgen de zorgkosten sterk, onder andere door vergrijzing en toename van het aantal chronisch zieken. Daarom wordt sinds enkele jaren ingezet op substitutie. De verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn kan een belangrijke bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Bovendien biedt ‘de juiste zorg op de juiste plek’ meer mogelijkheden voor zorg op maat, dichtbij de patiënt.

Commitment

De overheid en partijen in de medisch-specialistische zorg hebben in het Hoofdlijnakkoord 2018afgesproken zich gezamenlijk in te spannen om substitutie te bevorderen. Dit commitment en de beschikbaarheid van financiële middelen zijn belangrijke randvoorwaarden om de substitutiebeweging op gang te helpen en te houden.

Ondersteuning

Om u nog beter te ondersteunen bij het maken van substitutieplannen is de website zorgopdejuisteplek.nl vernieuwd. U vindt op deze website inspirerende voorbeeldprojecten, instrumenten die helpen bij het maken en indienen van plannen, en natuurlijk alle antwoorden op veelgestelde vragen.