DBC-verbeterplan; declaratie op basis van DOT per 2011

15 december 2011

Na overleg met alle veldpartijen en de Ministerraad heeft de Minister op 9 april 2009 laten weten dat het DBC-verbeterplan (DOT) gefaseerd wordt ingevoerd. 

Per 1 juli 2009 wordt er gestart met de registratie van de nieuwe zorgactiviteiten. Deze zorgactiviteiten dienen voor de registratie, validatie en declaratie van de huidige DBC’s. Daarnaast worden op basis van deze nieuwe zorgactiviteiten de nieuwe DOT-producten afgeleid (in een testomgeving).  2010 wordt gebruikt om ervaring op te doen met het nieuwe systeem, fouten te herstellen en om inzicht te krijgen in de financiële consequenties van DOT. In 2010 wordt er nog wel gedeclareerd op basis van de huidige DBC-systematiek. In 2011 wordt dan de overstap gemaakt naar declaraties op basis van DOT.


De Orde is blij met het uitstel naar 2011 omdat er nog vele zaken (nader) moeten worden uitgewerkt. Hierbij valt te denken aan de herallocatie van de normtijden, de oplevering van de nieuwe registratieregels (behorend bij DOT) en de discussie welke DBC’s in het B-segment geplaatst zouden moeten worden.


Het ministerie werkt aan een nieuwe planning. Deze planning zal door de Orde besproken worden met de diverse beroepsbelangencommissies van de wetenschappelijke verenigingen en de voorzitters van de stafmaatschappen.