Compenseer werkgeversbijdrage voor pensioenpremie

2 februari 2015

Door de nieuwe pensioenwet worden medewerkers in sommige gevallen geconfronteerd met een halvering van hun pensioen. Werkgevers en werknemers betalen pensioenpremie. De hoogte is afhankelijk van onder andere het inkomen. In de nieuwe wet staat dat werknemers en werkgevers geen fiscaal vrij pensioen mogen opbouwen boven een inkomen van 100.000 euro op basis van een fulltime dienstverband.

Dit geldt dus onder meer voor medisch specialisten. In de praktijk betalen werknemers en hun werkgevers dus minder premie, met als gevolg dat er een lager ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen wordt opgebouwd. Er zijn signalen dat sommige werknemers geconfronteerd worden met een halvering van hun pensioen door deze nieuwe wet.   

De Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) vinden het dan ook onacceptabel dat de pensioenpremie die vrijvalt aan werkgeverskant, niet ter beschikking wordt gesteld aan de werknemers die het betreft. 

De pensioenpremie die de werkgever niet meer hoeft af te dragen aan het pensioenfonds dient te worden aangewend voor compensatie aan deze werknemers. Pensioenpremie is namelijk gewoon uitgesteld loon dat deel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden. ​De LAD en Federatie Medisch Specialisten stellen na diverse gesprekken met de werkgevers vast dat werkgevers niet bereid zijn de vrijval van de werkgeversbijdrage in de pensioenopbouw boven de 100.000 euro te compenseren. Werkgevers stellen dat zij worden gekort door de overheid en wentelen dit direct af op hun werknemers. De Federatie Medisch Specialisten en de LAD bestrijden dat werkgevers worden gekort. Of werkgevers worden gekort hangt namelijk af van de loonontwikkelingen in de marktsector. Aangezien in de marktsector op grote schaal compensatie-afspraken worden gemaakt is het niet waarschijnlijk dat werkgevers worden gekort.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat NVZ en NFU niet samen optrekken met de LAD en Federatie Medisch Specialisten voor hun werknemers. De voorgestelde maatregelen zijn ingrijpend voor werknemers. Als dit uitgestelde loon niet alsnog wordt betaald dan betekent dit een voordeel van ruim 70 miljoen euro voor de werkgevers. 

De komende weken verhogen de Federatie Medisch Specialisten en de LAD  dan ook de druk via cao- en bestuurlijk overleg met o.a. VWS. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor juridische procedures.