Column Medisch Contact: Onrust

19 december 2011

De gezondheidszorg houdt de gemoederen bezig. Een zorgverzekeraar gooit de knuppel in het hoenderhok door met een lijst te komen rond de kwaliteit van borstkankerchirurgie. Terecht veroordeelt de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde samen met de Orde de totstandkoming van deze lijst. Immers wie stelt de kwaliteitseisen op? Wie toetst deze? En wie controleert de naleving van richtlijnen?

De acties van medisch specialisten zorgen ook voor beroering. De zondagsdienst is dankzij de inzet van velen succesvol verlopen; ruim 90 procent van de ziekenhuizen heeft geparticipeerd. Het debat over de positie van de medisch specialist vindt nu ook plaats binnen de ziekenhuismuren en in Den Haag komt steeds meer begrip voor de bezwaren die zijn geuit tegen de voorliggende maatregelen. Immers de wijziging van de Wmg die zorgt dat het medisch-specialistische budget bij de raad van bestuur komt, leidt tot verlies van het vrije beroep. Het invoeren van de WCZ verandert de arts-patiëntrelatie. Raden van bestuur krijgen dan de mogelijkheid om zich te bemoeien met de individuele afweging tussen dokter en patiënt.

Er is een nieuwe minister, maar de koers lijkt niet gewijzigd.

De NZa treft echter al voorbereidingen om te komen tot berekening en inrichting van een budgetmodel. Hiertoe hebben zij bij wet de mogelijkheid om gegevens op te vragen over de omzet van medisch specialisten en het aantal fte’s in ziekenhuizen. De opgelegde tariefskortingen, op basis van ondeugdelijke cijfers, worden door de Orde juridisch aangevochten.

Maar ook in onze eigen achterban is de afgelopen week de onrust toegenomen. Door eenzijdige en onjuiste berichtgeving ontstaat de indruk dat de Orde streeft naar een basissalaris-plus binnen een coöperatiemodel. De Orde is juist vóór een systeem van prestatiebekostiging voor medisch specialisten. Hiervoor is een nieuwe berekening van de normtijden op basis van een nieuw tijdsbestedings- en capaciteitsonderzoek noodzakelijk. De huidige onevenwichtige tarieven zorgen namelijk voor onverklaarbare, soms excessieve omzetverschillen die binnen ziekenhuizen leiden tot grote onrust. Mocht de politiek de keuze maken om medisch specialisten (opnieuw) te budgetteren op ziekenhuisniveau, dan is de Orde van mening dat dit budget moet worden belegd bij de medisch specialisten in een collectief verband. Hierdoor kan het vrije beroep worden behouden. Voor de komende weken tot aan de algemene ledenvergadering op 25 november is een stappenplan ontwikkeld.

De collega’s in dienstverband zijn niet gelukkig met de berichtgeving over het gedwongen dienstverband van hun vrijgevestigde collega’s. Er is echter een verschil tussen zelf kiezen en de situatie waarin de ‘eigen’ praktijk wordt onteigend! De Orde wil dat jonge medisch specialisten zelf kunnen kiezen hoe zij hun vak willen uitoefenen. Onderzoek van De Jonge Orde laat zien dat bijna 50 procent van de jonge collega’s in het vrije beroep willen werken.

Er is een nieuw kabinet, maar de koers lijkt niet gewijzigd. De handreiking van de nieuwe minister, Edith Schippers, om snel in gesprek te gaan nemen wij natuurlijk aan. De Orde wil samen met de leden de verantwoordelijkheid nemen om te komen tot een rechtvaardige omzetverdeling, waarbij de kwalitatief hoge en toegankelijke zorg in Nederland geborgd blijft.

Janko de Jonge, voorzitter Kamer Vrij Beroep van de Orde van Medisch Specialisten

Gerelateerde links