Bouwen aan synergie tussen WV’en en OMS

16 december 2011

Maandagmiddag 4 april 2011 hebben de Wetenschappelijke Verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten afspraken gemaakt over de wijze waarop zij willen gaan samenwerken en daardoor meer synergie willen bereiken.

De Wetenschappelijke Verenigingen (WV’en) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) willen nadrukkelijk meer samen optrekken en de krachten bundelen. In het maatschappelijke debat wordt regelmatig aandacht besteed aan de gezondheidszorg en de medisch specialist. De WV’en en de OMS realiseren zich de noodzaak om in dit debat één duidelijk geluid te laten horen, in het belang van de patiënt en de kwaliteit van de gezondheidszorg. De noodzaak tot dit eenduidige geluid wordt alleen maar groter nu de besteedbare Euro in de zorg steeds schaarser wordt en andere partijen zich daardoor steeds meer met de financiering van de zorg gaan bemoeien.

De OMS en de WV’en zijn ervan overtuigd dat de afstemming tussen de huidige organisaties onvoldoende is om effectief te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke debat en het voor het voetlicht brengen van een eenduidig beeld van de medisch specialist. Gezamenlijk optrekken en meer synergie realiseren in activiteiten en standpunten is juist nu cruciaal. Consistente participatie in maatschappelijke gremia die er toe doen is hierbij onmisbaar.

De gezamenlijke doelstelling is: de OMS moet een slagvaardige, krachtige onderhandelaar c.q. gesprekspartner zijn voor stakeholders op het gebied van kwaliteit, medisch specialistische opleidingen, arbeidsvoorwaarden en professionele autonomie samen met de WV’en en namens zoveel mogelijk medisch specialisten.

De WV’en en de OMS hebben daarom tijdens de werkconferentie van afgelopen maandag besloten om een gezamenlijk Bestuurlijk Overleg Orgaan (BOO) in te richten. Bij de aanwezigen was enthousiasme voor dit voorstel. Sommige WV’en gaven aan hogere ambities te hebben en wilden grotere stappen zetten. Voor andere WV’en is het op dit moment lastig om voor dergelijke grotere stappen draagvlak bij de achterban te realiseren. Daarom is gekozen voor geleidelijkheid, daar waar mogelijk alvast ‘quick wins’ te realiseren en te starten met gezamenlijk bestuurlijk overleg. Prof. dr. J.H.J.(John) Wokke, oud-voorzitter NVN, is bereid gevonden om als onafhankelijk voorzitter het BOO te starten. Tijdens de werkconferentie zijn namens de bureaudirecteuren van de WV’en en de OMS voorstellen gepresenteerd om de onderlinge synergie en efficiëntie ook op bureauniveau te vergroten. De start hiervan zal agendapunt van het eerste Bestuurlijk Overleg (16 mei 2011) zijn.

Dit betekent dat de 27 WV’en en de OMS elkaar voortaan op bestuurlijk niveau (voorzitters) vooralsnog maandelijks zullen spreken. Het doel van dit BOO is informatie-uitwisseling, afstemming, het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie en evaluatie van de bereikte resultaten. Het BOO is een onafhankelijk overleg van de WV’en en de OMS tezamen. Het is dus geen orgaan van de OMS. Vanuit de Raad Kwaliteit, Raad Opleidingen en de Beroepsbelangencommissies kunnen zaken bottom-up worden ingebracht in het BOO. De WV’en zullen via dit overleg hun input inbrengen en ook het bestuur van de OMS zal zaken voorleggen aan het BOO, ter voorbereiding op besluitvorming. Daarnaast zal het BOO de voortgang in het project Synergie bewaken.

In het najaar van 2011 vindt een tussenevaluatie plaats waarin de samenwerking en de bereikte resultaten worden geëvalueerd. Vragen als ‘Waar staan we nu?’, ‘Hoe ligt dit beeld bij de achterban?’, ‘Is het onderlinge vertrouwen verbeterd?’ ‘Hoe functioneert het BOO?’ komen daarbij aan de orde. Zijn de WV'en en de OMS dan zover dat structurele veranderingen definitief doorgevoerd kunnen worden?