Beperking beroepsgeheim door nieuwe ‘sleepwet’

11 oktober 2017

De nieuwe sleepwet, officieel Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), geeft de AIVD meer en modernere bevoegdheden om informatie op dreiging te onderzoeken. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat er bewust voor is gekozen om voor de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten geen uitzondering te maken. Dit heeft impact op de vrije toegang tot de zorg. Desondanks is in het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, voorafgaand aan de stemming over de wet, niemand vanuit de gezondheidszorg geconsulteerd.

Aantasting beroepsgeheim

De Federatie Medisch Specialisten maakt zich net als de KNMG ernstig zorgen over de impact van de wet. Voor patiënten en artsen is het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie van groot belang. De toegang tot de zorg komt door deze wet onder druk te staan. Iedereen moet naar een arts kunnen gaan zonder angst dat instanties in het dossier kunnen kijken.

Waarborgen creëren

De Federatie sluit zich aan bij de activiteiten van de KNMG om alsnog het beroepsgeheim zo goed mogelijk te borgen. De KNMG verkent de mogelijkheden om binnen het kader van de wet extra voorwaarden en waarborgen te realiseren voor het verwerken van medische gegevens door veiligheidsdiensten. De KNMG heeft een eerste overleg inmiddels gevoerd met het ministerie van VWS en gaat binnenkort nader in overleg met de ministeries die bij de wet betrokken zijn.