Afstemming beleid voor medisch specialisten in dienstverband

20 december 2011

Afgelopen week heeft de Kamer Dienstverband van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) een aantal actuele onderwerpen besproken met vertegenwoordigers van de beroepsbelangencommissies (bbc’s) van de wetenschappelijke verenigingen.


Tijdens een bijeenkomst is ingegaan op de contouren van de beleidsvisie van OMS voor medisch specialisten met een dienstverband 2011-2015. Onderwerpen als concentratie van zorg, samenwerking tussen ziekenhuizen, privatisering, levensfase bewust personeelsbeleid en flexibele beloning kwamen aan bod. De bijeenkomst werd door de deelnemers als positief ervaren.

Ook de onderhandelingen over de Cao Ziekenhuizen 2011-…en de mogelijke algemeen verbindend verklaring daarvan kwamen aan de orde. Ten aanzien van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS) is aan vertegenwoordigers van de bbc’s gevraagd of deze regeling nog steeds voldoet en of er nog wijzigingen dan wel verbeteringen gewenst zijn.

Specifiek is het wetvoorstel Wet cliëntenrechten zorg behandeld en uitgelegd welke gevolgen dit wetsvoorstel voor de medisch specialisten in dienstverband zou kunnen hebben. Ook is de reactie van de OMS op dit voorstel besproken.

Op grond van de reacties van de vertegenwoordigers van de bbc’s werkt de Kamer Dienstverband haar beleid verder uit. Binnen een half jaar zal wederom een bijeenkomst van de Kamer Dienstverband met de beroepsbelangencommissies worden georganiseerd.