Actieplan (Ont)Regel de Zorg: rol VWS mag steviger

23 mei 2018

Vandaag heeft het ministerie van VWS het actieplan (Ont)Regel de Zorg aan de kamer gestuurd. Doel van dit actieplan is met een gezamenlijke inspanning vanuit de gehele sector de ervaren regeldruk voor zorgprofessional en patiënt merkbaar te verminderen. VWS heeft een faciliterende rol en gaat de resultaten monitoren. Van de Federatie mag deze rol steviger door VWS worden opgepakt, vooral als het gaat om de EPD/ICT-problematiek. Daarnaast pleit de Federatie voor het instellen van een Ontregelnorm voor nieuwe wet- en regelgeving.  

Ruim 40% van de werktijd van medisch specialisten en medisch specialisten in opleiding (aios) gaat op aan administratieve handelingen. Meer dan de helft van deze handelingen ervaren zij als niet zinnig. Tijd die ten koste gaat van de patiëntenzorg. Uit een enquête in het kader van (Ont)Regel de Zorg, waaraan 3000 medisch specialisten en aios hebben meegedaan blijkt dat 70% van de dokters geconfronteerd worden met dubbel werk. Dit komt vooral door de EPD/ICT-problematiek. Zo ervaren dokters dagelijks bijvoorbeeld dat gegevens van de patiënt onvoldoende beschikbaar zijn, dubbel moeten worden ingevoerd en niet uitgewisseld kunnen worden met anderen in het zorgproces.

Merkbaar minder administratielast

Het actieplan (Ont)Regel de Zorg van VWS brengt de afspraken over het verminderen van de administratielast uit het onderhandelingsakkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022 en de schrapbijeenkomsten in het kader van (Ont)Regel de Zorg bij elkaar voor de hele medisch-specialistische sector. Voorbeelden hiervan zijn het terugdringen van de stapeling van kwaliteitskeurmerken en het beperken van afvinklijstjes in het EPD en orders via het ICT-systeem. Middels het toekennen van een rapportcijfer door zorgprofessionals gaat VWS in 2018 en 2020 meten of de ervaren regeldruk daadwerkelijk is verminderd.

Meer tijd voor de patiënt

De Federatie zet in op minimaal de helft minder administratielast. Dit kunnen medisch specialisten niet alleen. Op een aantal punten kunnen de medisch specialisten dat wel. Daarom pakt de Federatie samen met haar leden de volgende punten als eerste op:

  1. Het verminderen van onnodige administratielast bij opleidingsvisitatie en kwaliteitsvisitatie, met name waar het dubbel werk betreft. De commissie kwaliteitsvisitatie van de Raad Kwaliteit geeft hierover nog voor de zomer een advies.
  2. Terugbrengen van de omvang van de kwaliteitsregistraties en -indicatoren. Te denken valt aan te registreren items en het beperken van indicatoren tot essentiële informatie. Wetenschappelijke verenigingen gaan hun eigen registraties kritisch bekijken en reduceren daar waar kan.

Ambitie mag hoger

Van de Federatie mag VWS ambitieuzere stappen maken dan de faciliterende en monitoringsrol die zij in het actieplan (Ont)Regel de Zorg voor zichzelf ziet. Dit kan door de regierol te pakken om de EPD/ICT-problematiek in de medisch-specialistische zorg terug te brengen en door het instellen van een Ontregelnorm bij het maken van nieuwe regels: Degene die nieuwe wet- en regelgeving in de zorg invoert met extra administratielast, zorgt ook voor evenredige afname van administratielast op andere punten. Daarmee wil de Federatie voorkomen dat aan de ene kant handelingen worden geschrapt en aan de andere kant handelingen worden toegevoegd door de komst van nieuwe regels. Alleen met deze hogere ambitie en de gezamenlijke inspanningen vanuit de medisch-specialistische sector kan de administratielast sneller en duurzaam worden teruggedrongen. Met als resultaat dat de dokters weer optimaal tijd aan zorg voor de patiënt kunnen besteden.