Aanpassing normtijden op basis van oude data

15 december 2011

Minister Klink heeft Capgemini ingeschakeld om in het kader van de zogenaamde ‘overschrijding’ van de kosten voor medisch-specialistische zorg de normtijden van de poortspecialismen opnieuw rond te rekenen. 

Op 9 juni 2009 ontvingen de Orde en de wetenschappelijke verenigingen brieven van de NZa waarin werd verzocht binnen één week de TBO-profielen respectievelijk de rapportage van het capaciteitsonderzoek aan te leveren. Als hieraan niet zou worden voldaan, kan er een zeer forse bestuurlijke boete worden opgelegd. Onder zwaar protest heeft het Ordebestuur de TBO-profielen verstrekt. Daarnaast is expliciet bezwaar gemaakt tegen hergebruik van de te oude data. Het bestuur, daarin gesteund door de beroepsbelangencommissies, wil eerst weten of er na herijking van de ondersteunerscompensatie nog sprake is van een ‘overschrijding’.
                
Zwaar protest
De Orde heeft de minister en de NZa expliciet aangegeven niet te kunnen instemmen met de huidige  herijking van de normtijden. Extra productiviteit wordt op deze manier door de medisch specialisten zelf betaald. Dit tekent het failliet van de door de minister zelf geïntroduceerde marktwerking. Bovendien is het niet acceptabel dat er sprake is van willekeur: de ondersteunende specialismen worden door het krappe tijdpad niet doorgerekend. De rondrekening heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze week vinden de laatste overleggen plaats tussen wetenschappelijke verenigingen en Capgemini over de berekeningen.

Geheel nieuw onderzoek
Voor het zuiver herijken van de normtijden moet volgens de Orde een geheel nieuw onderzoek plaatsvinden, niet alleen naar de productieverandering maar ook naar de capaciteit en de tijdsbesteding van alle medische specialismen. En dit beleid wordt door alle wetenschappelijke verenigingen gesteund.

Hoe nu verder?
De minister dreigt beleid te gaan voeren op basis van cijfers die daarvoor niet bruikbaar zijn. We blijven in gesprek met de minister, maar de maat raakt zo langzamerhand vol. De Orde heeft zich steeds op het standpunt gesteld: eerst de cijfers, dan de oorzaken en dan zo nodig maatregelen. Een generieke korting is onbespreekbaar.