10 februari: hoorzitting NZa over opgelegde korting

19 december 2011

Woensdagmiddag 10 februari jl. was er een hoorzitting bij de NZa. Tijdens deze hoorzitting stelde de NZa de Orde (en enkele wetenschappelijke verenigingen) in staat om hun bezwaren kenbaar te maken tegen de gestelde omvang van het overschrijdingsbedrag en de wijze waarop de NZa dit generiek in de tarieven heeft verwerkt. De NZa is tijdens de hoorzitting de Orde tegemoet gekomen. De NZa zal een Technisch Overleg arrangeren om te onderzoeken of de (eventuele resterende) overschrijding kan worden gedifferentieerd.

Hoogte overschrijdingsbedrag

 
De Orde heeft, net als de voorzieningenrechter, grote twijfel over de cijfermatige onderbouwing en omvang van het overschrijdingsbedrag dat de minister heeft vastgesteld. Een deugdelijke onderbouwing ontbreekt en de Orde heeft diverse argumenten en cijfers aangedragen inzake de onterechte ingeboekte bezuiniging van €175 mln en de onterechte toerekening van een deel van de gestelde overschrijding aan de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren.

De Orde heeft een beroep gedaan op de NZa als onafhankelijk en zelfstandig bestuursorgaan om hiervan grondig kennis te nemen en het juiste besluit te nemen.

Differentiatie

 
De Orde is van mening dat de NZa eerst duidelijkheid moet geven over een deugdelijke onderbouwing van de overschrijding, voordat een goed oordeel kan worden gegeven over de differentiatie van het eventueel resterende overschrijdingsbedrag. De Orde heeft de NZa gevraagd om alles in het werk te stellen om te komen tot een zo rechtvaardig mogelijke differentiatie.

De Orde heeft aangeboden hierbij maximaal behulpzaam bij te zijn. Tijdens de hoorzitting heeft de NZa aangegeven dat er een technisch overleg zal komen om alsnog naar de mogelijkheden voor differentiatie van de korting op de honoraria te onderzoeken. Hiermee volgt de NZa het advies van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De Orde is in afwachting van een uitnodiging voor zo’n overleg.