‘Doorpakken na kwaliteitsvisitatie’

26 juni 2012

De Adviescommissie kwaliteitsvisitatie heeft een Algemeen visitatiereglement en een Algemeen visitatierapport opgesteld. Beiden zijn geaccordeerd door de Raad Kwaliteit van de OMS.

In het Algemeen visitatiereglement staan bepalingen over de visitatieprocedure, de (plenaire) visitatiecommissie (ad hoc), de financiën en de aansprakelijkheid. In de bijlagen van het reglement staan de routes die van belang zijn nadat de visitatie is afgerond en er (zwaarwegende) adviezen of voorwaarden in het rapport staan. Het visitatiereglement is bedoeld als toetssteen voor het visitatiereglement van wetenschappelijke verenigingen. Hier kunnen zij hun eigen reglementen aan spiegelen. Specifieke omstandigheden van de wv’en kunnen rechtvaardigen om andere werkwijzen te prefereren of andere criteria te gebruiken.

Visitatierapport

In het Algemeen visitatierapport staan de onderwerpen die minimaal in een visitatierapport aan de orde dienen te komen. Het is opgesteld naar aanleiding van een analyse van visitatierapporten bij een aantal wetenschappelijke verenigingen. De inhoud is in lijn met de uitgebrachte adviezen: de driedeling van de adviezen in aanbevelingen, zwaarwegende adviezen en voorwaarden, de termijnen, het doen toekomen van conclusies en adviezen aan Raad van bestuur en Stafbestuur, de voortgangsrapportage etc. Wv’en kunnen besluiten hier onderdelen aan toe te voegen en kunnen daarmee de rapportage toespitsen op hun eigen werkwijze en voorkeuren.