​Ruimte voor substitutie

30 juni 2017

Eerstelijnszorgverleners en organisaties, medisch specialisten, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS hebben voor 2018 een nieuwe, gezamenlijke aanpak ontwikkeld. Voor 2018 worden vooraf middelen beschikbaar gesteld voor substitutie. Zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn worden opgeroepen om hierover zo snel mogelijk met elkaar en de zorgverzekeraar tripartiete afspraken te maken.

Het doel is de basiszorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te bieden. Door zo de veranderende zorgvraag te beantwoorden en doelmatiger zorg te kunnen leveren kan substitutie ook een grote bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de zorg. Alle partijen in de zorg zijn het daarover eens en hebben voor 2018 een nieuwe gezamenlijke aanpak ontwikkeld.

Budgettaire ruimte

Er is geld beschikbaar wanneer zorgaanbieders een initiatief hebben waarin tweedelijnszorg wordt verplaatst naar de eerste lijn en zij hierover een afspraak hebben met een zorgverzekeraar. Voor 2018 en volgende jaren is er € 75 miljoen beschikbaar. Als het totaal van de substitutieafspraken onder de €75 miljoen blijft, blijven de resterende middelen in het budgettair kader van de tweede lijn. 

Ga aan de slag

Hoe eerder zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn met elkaar en met de zorgverzekeraar in gesprek gaan om initiatieven te ontwikkelen, hoe groter de kans dat deze impact hebben op de besteding van de middelen in 2018. Om zicht te krijgen op het totaal van de substitutie-afspraken in 2018 zal de NZa eind november 2017 ophalen voor welk bedrag er aan afspraken is gemaakt. Door de zorgverzekeraars vanaf het begin te betrekken kunnen de afspraken in de driehoek (eerste lijn, tweede lijn, zorgverzekeraar) vastgelegd worden.

Taakgroep faciliteert

Substitutie is een kwestie van de lange adem. Het is niet in één jaar geregeld. Om te zorgen dat knelpunten die in veel regionale en lokale situaties voorkomen, opgelost worden, is een landelijke taakgroep substitutie ingesteld. De Federatie werkt in de taakgroep samen met de koepelorganisaties van eerste- en tweedelijnszorgaanbieders, met ZN, NZa en het ministerie van VWS. De taakgroep ondersteunt de regionale en lokale praktijk, door onder andere monitoring van de afspraken en realisatie, model-businesscases en vraagbaak voor initiatiefnemers, formats businesscases ten behoeve van afstemming met zorgverzekeraar, het inrichten van een etalage aan substitutie-potentieel en het delen van good practices.

De Taakgroep zal voor het delen van voorbeelden en vragen en antwoorden gebruik gaan maken van de reeds bestaande website www.zorgopdejuisteplek.nl.