Project:
Richtlijn antitrombotisch beleid

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gebruiken enige vorm van antistolling voor de behandeling en/of preventie van trombose. Operaties en andere ingrepen bij deze patiënten komen veel voor en vereisen extra aandacht. Omdat hier veel specialismen bij betrokken zijn, is een goede multidisciplinaire richtlijn onontbeerlijk. De bestaande richtlijn voldeed niet meer aan de behoefte vanuit de praktijk.

Samara de Jong-Jaber, beleidsadviseur NIV:

“De richtlijn besteedt onder meer speciale aandacht aan het antistollingsbeleid rondom operaties en ingrepen. Daarmee sluit de richtlijn goed aan bij de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) die op gezag van het Ministerie van VWS is gemaakt. Ook gaat de richtlijn in op nieuw geïntroduceerde orale antistollingsmedicijnen, die een grote impact hebben op de antistollingsbehandeling van grote groepen patiënten. Daarnaast hebben we een aantal andere belangrijke knelpunten in de richtlijn verwerkt, waardoor de richtlijn nu veel beter aansluit op vragen en dilemma’s vanuit de praktijk. Om de besluitvorming de spreekkamer te ondersteunen, ontwikkelen we momenteel een consultkaart over dit onderwerp, samen met de Patiëntenfederatie en het Kennisinstituut.”

Onze aanpak

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) nam het initiatief om de richtlijn ingrijpend te herzien. Het Kennisinstituut verzorgde de projectleiding en gaf methodologische ondersteuning (literatuursearches en –beoordelingen). De herziening werd opgesteld door een multidisciplinaire commissie met internisten, huisartsen, orthopeden, longartsen, klinisch chemici, anesthesiologen, cardiologen, traumatologen, kinderartsen, klinisch geriaters, neurologen, gynaecologen, radiologen en laboratoriumartsen. De Hart&Vaatgroep gaf vanuit patiëntenperspectief input voor de richtlijn.

Resultaat

In april 2016 is de richtlijn gepubliceerd en sindsdien wordt deze veelvuldig gebruikt: het is de meest geraadpleegde richtlijn in de Richtlijnendatabase.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen bij richtlijnontwikkeling? Lees meer