Project:
Normenrapport kwaliteitsvisitaties

In 2012 heeft de Federatie Medisch Specialisten de Leidraad waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties uitgebracht. Het doel van deze leidraad is dat wetenschappelijke verenigingen kunnen komen tot een heldere oordeelsvorming bij visitaties. De leidraad bevat bouwstenen waarmee wetenschappelijke verenigingen een eigen normenrapport kunnen ontwikkelen dat aansluit bij hun eigen discipline. Een normenrapport beschrijft wat men binnen de beroepsgroep van een goede vakgroep verwacht. Maar ook hoe een vakgroep dat beoordeelt.

Het opstellen van een goed normenrapport bleek minder eenvoudig dan gedacht. Daardoor ontstond de wens bij negen wetenschappelijke verenigingen om de krachten te bundelen, van elkaar te leren en samen op te trekken. Als Kennisinstituut werden wij ingeschakeld om dit project te begeleiden vanwege onze ervaring met visitatieprojecten. Enerzijds zijn we een objectieve buitenstaander met een frisse blik maar tegelijk zitten we als onderdeel van de Federatie dichtbij het beleid. Daardoor kunnen we tussentijds bewaken of de resultaten in lijn liggen met het beleid van de Federatie en waar nodig rechtstreeks afstemming daarover zoeken.

Onze aanpak

  • Vanwege de omvang van dit project werkten wij samen met het bureau Qualicura. Samen schreven we een projectvoorstel waarmee financiering is aangevraagd bij SKMS.
  • Vervolgens ondersteunden wij de wetenschappelijke verenigingen bij de totstandkoming van de normenrapporten. We stelden een werkwijze op en organiseerden bijeenkomsten waar de wetenschappelijke verenigingen ervaringen konden uitwisselden.
  • De uitkomsten van de bijeenkomsten verwerkten we met de wetenschappelijke verenigingen in een concept normenrapport ‘op maat’ voor elke vereniging. Daarbij werden ook de inzichten vanuit de andere wetenschappelijke verenigingen benut. Door de achterban op de juiste momenten erbij te betrekken, werd het draagvlak gewaarborgd. Een openbare afsluitende bijeenkomst vond plaats op 28 november 2016.

Resultaat

Het project is in de afrondende fase: momenteel worden de normenrapporten en bijbehorende instrumenten getest tijdens proefvisitaties. Wetenschappelijke verenigingen kunnen straks gebruik maken van een methodiek die hen helpt om objectiever, uniformer en efficiënter te visiteren. Daarbij krijgen ze de beschikking over een visitatiereglement dat aansluit bij het normenrapport. Voor wetenschappelijke verenigingen die niet deelnemen aan dit project, stelt het Kennisinstituut een handleiding beschikbaar met tips voor de ontwikkeling van normen- en waarderingsstelsels, waarbij de leerpunten uit dit project worden verwerkt.

Deelnemende wetenschappelijke verenigingen

Meer weten?

Wilt u weten welke ondersteuning wij u kunnen bieden op het gebied van kwaliteitsvisitatie? Lees meer