Project:
Meerjarenplan kwaliteitsbeleid

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) kwam bij het Kennisinstituut met de vraag om ondersteuning bij het opzetten van een gedegen meerjarenplan voor haar kwaliteitsbeleid. Er was behoefte aan meer structuur in het kwaliteitsbeleid, professionele ondersteuning daarbij en een frisse blik van buitenaf. Einddoel was een goed functionerende kwaliteitscyclus en verbetering van het kwaliteitsbeleid.

Onze aanpak

Allereerst inventariseerde het Kennisinstituut samen met de Commissie Kwaliteit van de NVN welk kwaliteitsbeleid en welke kwaliteitsinstrumenten zoals richtlijnen en kwaliteitsindicatoren er al waren. Daarbij werd ook in kaart gebracht wat er nog ontbrak en wat de wensen en ideeën van de vereniging waren om het kwaliteitsbeleid beter vorm te geven.

Uit deze inventarisatie kwamen meerdere kwaliteitsprojecten voort die door de NVN samen met het Kennisinstituut werden opgepakt. Vervolgens is gezamenlijk een beleidsplan opgesteld om goede kwaliteit van neurologische zorg op de langere termijn te kunnen borgen.

Resultaten

In haar hele kwaliteitsbeleid maar specifiek op het gebied van kwaliteitsmeting en visitatiemethodiek, heeft deze wetenschappelijke vereniging een grote professionaliseringsslag kunnen maken. De vereniging weet nu veel beter wat er speelt en kan gerichter sturen op kwaliteit van de neurologische zorg. Het bestuur ontwikkelde daarnaast een duidelijke visie met als uitgangspunt dat de neuroloog zichzelf toetsbaar moet kunnen opstellen als het gaat om de kwaliteit van deze zorg.

Daarnaast ontwikkelde de NVN met de ondersteuning van het Kennisinstituut een compleet meerjarenbeleidsplan dat goed aansluit bij het gezamenlijke kwaliteitsbeleid van de Federatie en waarbij kwaliteit continu geborgd is. Het plan omvat zowel korte- als langetermijndoelstellingen voor alle onderdelen van het kwaliteitsbeleid. Omdat de samenstelling van besturen van verenigingen vaak om de paar jaar wisselt, is het voor de continuïteit prettig als er een meerjarenplan ligt voor het kwaliteitsbeleid. Dat helpt om minder ad hoc bezig te zijn en scherp te blijven op de gestelde kwaliteitsdoelstellingen. Het beleidsplan is opgesteld in nauwe samenwerking met alle betrokken subcommissies (richtlijnen, kwaliteitsmeting, kwaliteitsvisitatie, individuele kwaliteitsbevordering) van de Commissie Kwaliteit, waardoor het breed gedragen wordt.

Inmiddels maken ook andere wetenschappelijke verenigingen gebruik van elementen uit het meerjarenbeleidsplan van de NVN. Op deze manier is het Kennisinstituut een platform voor de wetenschappelijke verenigingen waar zij kennis kunnen delen, elkaar kunnen helpen en leren van elkaars ervaringen.

Meer weten?

Het Kennisinstituut heeft als onderdeel van de Federatie een brede blik en kan daarmee goed de verbinding leggen tussen het landelijke kwaliteitsbeleid van medisch specialisten en de toepassing daarvan binnen een wetenschappelijke vereniging. Daarbij kunnen de adviseurs van het Kennisinstituut putten uit hun expertise en kennis die zij al hebben opgedaan bij kwaliteitsprojecten binnen verschillende wetenschappelijke verenigingen.

Wilt u weten wat het Kennisinstituut voor u kan betekenen op het gebied van geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Lees meer