Project:
Kwaliteitsvisitaties en normenrapporten
In 2012 heeft de Federatie Medisch Specialisten de Leidraad waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties uitgebracht. Het doel van deze leidraad is dat wetenschappelijke verenigingen normen formuleren die beschrijven wat een goede vakgroep maakt. Door deze normen weten vakgroepen waarop ze gevisiteerd worden en visiteurs waarop ze moeten letten tijdens de kwaliteitsvisitatie. De normen leggen ze vast in een normenrapport. Omdat de ontwikkelingen in de zorg snel gaan, zijn veel wetenschappelijke verenigingen toe aan het herzien van hun normenrapport. 
 
De kwaliteitsvisitatie is het enige instrument van wetenschappelijke verenigingen waarmee ze in de ziekenhuizen komen. Ze geven daarmee inzicht in de huidige praktijkvoering van hun leden. Dit inzicht kan erg waardevol zijn voor het opstellen van beleid vanuit de wetenschappelijke vereniging. Het is echter nog niet gangbaar om een systematische terugkoppeling te geven over de bevindingen vanuit de visitaties naar de verschillende commissies binnen wetenschappelijke verenigingen. Het systematisch terugkoppelen van deze informatie biedt de mogelijkheid voor deze commissies om hierop te acteren, bijvoorbeeld bij de herziening of ontwikkeling van richtlijnen, indicatoren en beleid. Dit alles zal leiden tot een brede kwaliteitsverbetering van de medisch-specialistische zorg. 

Doelstelling project Systematische Terugkoppeling Resultaten Kwaliteitsvisitaties (STeRK) 

Het project heeft twee doelen: 1) het ontwikkelen van een werkwijze om het normenrapport te onderhouden, en 2) een systeem opzetten om inhoudelijke bevindingen vanuit de kwaliteitsvisitaties geanonimiseerd terug te koppelen binnen de wetenschappelijke vereniging. In het project hebben 14 wetenschappelijke verenigingen de krachten gebundeld, waardoor ze van elkaar kunnen leren. 

Onze aanpak

Het  Kennisinstituut werd ingeschakeld om dit project te begeleiden vanwege onze ervaring met allerlei projecten op het gebied van de kwaliteitsvisitaties, van begeleiding tot trainingen en methodiekontwikkeling. Enerzijds zijn we een objectieve buitenstaander met een frisse blik, maar tegelijkertijd zitten we als onderdeel van de Federatie dichtbij de beleidsmakers. Daardoor kunnen we tussentijds bewaken of de resultaten in lijn zijn met het beleid van de Federatie en waar nodig rechtstreeks afstemming daarover zoeken.
  • Vanwege de omvang van dit project werkten wij samen met het bureau Qualicura en Hagemeijer advies. Samen schreven we een projectvoorstel waarmee financiering is aangevraagd bij SKMS.
  • Vervolgens ondersteunden wij de wetenschappelijke verenigingen bij het actualiseren van de normenrapporten en het analyseren en terugkoppelen van bevindingen van kwaliteitsvisitaties. We stelden hiervoor een werkwijze op en organiseerden bijeenkomsten waar de wetenschappelijke verenigingen ervaringen konden uitwisselden.

Resultaat

De deelnemende wetenschappelijke verenigingen hebben dankzij dit project een actueel normenrapport, een werkwijze voor het zelf actualiseren van hun normenrapport en een systeem om structureel resultaten van kwaliteitsvisitaties terug te koppelen binnen de vereniging. Voor niet-deelnemende wetenschappelijke verenigingen wordt een handleiding ontwikkeld over het structureel terugkoppelen van resultaten kwaliteitsvisitaties en het onderhoud van het normenrapport.

Deelnemende wetenschappelijke verenigingen 

Meer weten?

Wilt u weten welke ondersteuning wij u kunnen bieden op het gebied van kwaliteitsvisitatie? Lees meer