Kwaliteitsstandaard Transitiezorg

Als een jongere met een langdurige zorgbehoefte 18 jaar wordt, verandert er veel. Zo gaat de zorg van kinderarts naar een of meerdere artsen voor volwassenen. Deze overgang – transitie van zorg – verloopt niet altijd vlekkeloos. Daarom wordt er momenteel een kwaliteitsstandaard Transitiezorg 18-/18+ ontwikkeld. Het Kennisinstituut begeleidt dit traject.

 

Onze aanpak 

Het project is geïnitieerd door FNO en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Er zijn twee werkgroepen samengesteld; een werkgroep voor de ontwikkeling van de inhoud en een werkgroep voor de organisatie van de zorg en toepassing van de kwaliteitsstandaard. Voor deze aanpak is gekozen omdat vaak blijkt dat na oplevering van een richtlijn of kwaliteitsstandaard, het gebruik en de toepassing ervan achterblijft. In de werkgroep Inhoud zitten zorgprofessionals, jongeren en patiëntenvertegenwoordiging en in de werkgroep Organisatie & Toepassing zitten naast zorgprofessionals en jongeren ook vertegenwoordigers van verzekeraars en zorgorganisaties.  

 

De NICE-richtlijn ‘Transition from children’s to adults’ services for young people using health or social care services’ (2016) is als startpunt gekozen. Disseminatie, communicatie en implementatie vormen een belangrijk onderdeel van het project. Hiervoor is extra subsidie toegekend door ZonMw. 

 

Beoogd resultaat 

Deze kwaliteitsstandaard geeft straks handvatten om de transitie van zorg van de kinder- naar de volwassenenzorg beter te organiseren. Hiermee wordt ondersteuning geboden aan de brede groep 

jongeren die leeft met een chronisch gezondheidsprobleem van somatisch en/of psychische aard al dan niet met een (verstandelijke) beperking tijdens de transitieleeftijd (12 tot 25 jaar). Daarnaast is de kwaliteitsstandaard van belang voor alle zorgverleners in de zorg die betrokken zijn bij jongeren die overgaan van kinder- naar volwassenenzorg, zowel in de langdurige en curatieve zorg als de revalidatie-, verstandelijke gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg. 

 

Daarnaast worden een budget impact analyse, een toolbox en actieplan opgeleverd om de transitiezorg in te regelen en te verankeren (disseminatie & implementatie) in de zorgpraktijk. Deze toolbox bouwt voort op de Transitie Toolkit van Op Eigen Benen. Verder wordt informatie op Thuisarts.nl beschikbaar gesteld, evenals op andere voor jongeren relevante plekken die te maken hebben met een transitietraject. Tot slot wordt een aanzet gegeven tot een netwerk van experts in transitiezorg (expertisenetwerk). Ook jongeren die het transitieproces doorlopen kunnen hierin hun expertise beschikbaar stellen. 

 

Voor informatie over dit traject kunt u terecht bij Dunja Dreesens, senior adviseur, op d.dreesens@kennisinstituut.nl.