Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda

In het kader van het Jaar van de Transparantie ontwikkelen de partijen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg (HLA-partijen1) een integrale aanpak om de kwaliteitscyclus van de zorg op 30 onderwerpen te verbeteren. Dit betekent dat voor deze onderwerpen beschreven wordt wat er al bestaat op het gebied van: ‘beschrijven goede zorg’; ‘toepassen en uitvoeren’; en ‘meten en evalueren’. Deze onderwerpen vormen de Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda.

Als Kennisinstituut zijn wij momenteel betrokken bij dit traject vanwege onze kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsprojecten in de zorg, het brede netwerk binnen de zorg en de methodologie die wij hanteren.

Jennifer Huizer, directeur Nederlandse Vereniging voor Neurologie:

“Naast de beleidsmatige ondersteuning op het algemene kwaliteitsbeleid maakt de NVN ook gebruik van het Kennisinstituut bij de kwaliteitsvisitaties, richtlijnontwikkeling, kwaliteitsmeting en bij het opstellen van een kennisagenda voor de neurologie. Het voordeel van de medewerkers van het Kennisinstituut is de ervaring die zij op kwaliteitsonderwerpen hebben bij andere wetenschappelijke verenigingen. Op die manier brengen zij samenhang aan en stimuleren zij als verbindende partij de kennisuitwisseling tussen de verschillende verenigingen op het gebied van alle dossiers van kwaliteit. Zo krijg je echt geïntegreerd kwaliteitsbeleid, ook specialisme-overstijgend.”

Onze aanpak


Kwaliteitscyclus - Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
  • De betrokken partijen doorlopen voor elk van de 30 onderwerpen de kwaliteitscyclus en kijken waar knel- en verbeterpunten zitten: bestaan er bijvoorbeeld al richtlijnen, keuzehulpen, indicatoren, registraties en zorginkoop voor dit onderwerp? En welke beleidsinitiatieven en onderzoeken zijn er al? Welke elementen ontbreken nog om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg verder te verbeteren? Voor die punten stellen de betrokken partijen gezamenlijke actieplannen op. In totaal zijn er inmiddels ca. 140 actiepunten benoemd.
  • Het Kennisinstituut biedt een methodiek om de knelpunten in de kwaliteitscycli op een gedegen wijze in kaart te brengen. Onderdeel van deze aanpak zijn invitational conferences, waarmee input vanuit het veld wordt verzameld. Het Kennisinstituut organiseerde er 30, met in totaal bijna 700 deelnemers. Ook de voorbereidende rapportage en de verslagen van de invitationals met de actiepunten werden door het Kennisinstituut opgesteld. Verder heeft het Kennisinstituut de cycli inhoudelijk voorbereid. Denk aan desk research, gesprekken met sleutelpartijen, toetsing door HLA-partners.
  • Bij de uitvoering van kwaliteitsprojecten die vanaf nu zullen voortkomen uit de kwaliteitscycli en actiepunten kan het Kennisinstituut desgewenst ondersteuning bieden, bijvoorbeeld als het gaat om het opstellen van kwaliteitsindicatoren, richtlijnontwikkeling, het opstellen van een kennisagenda, zorgevaluatie of het opzetten van een goede systematiek voor kwaliteitsmeting en kwaliteitsvisitaties.
  • Daarnaast kunnen wij wetenschappelijke verenigingen ondersteuning bieden bij het doorlopen en verbeteren van de kwaliteitscyclus van andere onderwerpen, die niet in de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda opgenomen zijn.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen bij het verbeteren van de kwaliteitscyclus? Neemt u dan voor meer informatie contact op met D. (Dunja) Dreesens MSc via d.dreesens@kennisinstituut.nl.


1 De HLA-partijen zijn: de Patiëntenfederatie NPCF, de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Verplegenden en Verzorgende Nederland (V&VN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en het ministerie van VWS.