21 sep 2018

Invitational conference voor de richtlijnontwikkeling Preconceptie Dragerschapsscreening voor hoog-risico groepen

DOMUS MEDICA UTRECHT

Op initiatief van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) wordt binnenkort gestart met de richtlijnontwikkeling Preconceptie Dragerschapsscreening voor hoog-risico groepen. Het doel is om te komen tot een richtlijn die zorgverleners handvatten geeft bij het aanbieden van dragerschapsscreeningstesten aan hun patiënten dan wel het verwijzen hiertoe.

Daarnaast zal ingegaan worden op de vraag welke test(en) gedaan kunnen worden in welke situatie en hoe actief een aanbod gewenst is en zullen er criteria worden geformuleerd ten aanzien van de aandoeningen die in de test(s) kunnen worden opgenomen. Tevens zullen minimale vereisten ten aanzien van de pre- en posttest counseling worden geformuleerd.

Invitational conference

De VKGN organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud (zoals ‘wat wordt onder hoog-risico groepen verstaan’) als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk.

Wanneer en waar

Vrijdag 21 september 2018
10.30 - 13.30 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht


Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Toon Lamberts, t.lamberts@kennisinstituut.nl