24 jun 2019

Invitational conference kwaliteitsstandaard Transitiezorg

Te Utrecht (precieze locatie volgt, dichtbij Utrecht CS)

Op 1 maart is het project ‘Versterken transitiezorg; een geleidelijke, gestructureerde en veilige transitie in de zorg voor alle jongeren die opgroeien met langdurende zorgbehoefte’ van start gegaan. Onderdeel van het project is het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard Transitiezorg.

De kwaliteitsstandaard wordt ontwikkeld samen met ervaringsdeskundige jongeren, partners uit beroepsgroepen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), patiëntvertegenwoordiging, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidt het project en verzorgt methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard.

Doel

Ruim 700.000 jongeren in Nederland groeien op met een chronische aandoening, zoals diabetes, reuma of taaislijmziekte. Na hun achttiende verjaardag staan ze voor een overgang (transitie) van kinder- en jeugdzorg naar volwassenzorg. Dat gaat niet altijd even goed. 
De primaire doelstelling van het project is een betere organisatie en inhoud van de transitiezorg. Naast een goede inhoud, zijn helder geformuleerde randvoorwaarden/ kwaliteitscriteria nodig die kunnen rekenen op een breed draagvlak bij de partijen die de transitiezorg leveren.

Invitational conference

Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen, maar ook koepels van zorginstellingen, zorgverzekeraars en overheidsinstellingen als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen kwaliteitsstandaard en de implementatie ervan. De werkgroepen betrekt de uitkomsten van de Invitational conference bij het definitief vaststellen van de uit te werken onderwerpen.

Wanneer en waar

Maandag 24 juni 2019
15.00 - 17.00 uur
te Utrecht (precieze locatie volgt, dichtbij Utrecht CS)

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Diana Gutierrez, d.gutierrez@kennisinstituut.nl of 088 5053444