Veelgestelde vragen

Ik ben werkzaam in dienstverband en zwanger. Ik wil geen nacht-, avond- en weekenddiensten meer doen. Kan ik mij op wet- en regelgeving beroepen?
De zwangere werknemer heeft bepaalde rechten op grond van de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit (ATB); de bepalingen die gelden voor zwangere werknemers gelden ook voor medisch specialisten. Zo geldt het volgende:

- De arbeid van een zwangere werknemer wordt zodanig ingericht, dat rekening wordt gehouden met haar specifieke omstandigheden.
- De zwangere werknemer kan niet worden verplicht meer arbeid te verrichten dan:
a. 10 uren per dienst;
b. gemiddeld 50 uren per week in elke periode van 4 aaneengesloten weken, en
c. gemiddeld 45 uren per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken.
- De zwangere werknemer kan niet worden verplicht arbeid te verrichten tijdens een nachtdienst, tenzij de werkgever aannemelijk maakt dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

Ik ben werkzaam in dienstverband en mijn werkgever wil mij ontslaan. Kan het Kennis- en dienstverleningscentrum mij ondersteunen?
Ja dat kan. Onze arbeidsrechtjuristen kunnen u adviseren, ondersteunen en begeleiden, bijvoorbeeld bij het maken van goede afspraken met uw werkgever. Zij verlenen ook rechtsbijstand in een eventuele procedure bij de kantonrechter, ambtenarenrechter of Scheidsgerecht gezondheidszorg.

Ik ben werkzaam in dienstverband en ben bezig met een re-integratietraject. Ik wil re-integreren in mijn eigen functie binnen mijn eigen vakgroep, maar mijn werkgever wil dat ik in een ander ziekenhuis re-integreer (tweede spoor). Kunnen jullie mij hierbij ondersteunen?
Ja dat kan. Bij een re-integratietraject moet in principe de onderstaande volgorde worden gevolgd:

- Re-integratie in eigen functie;
- Re-integratie in eigen functie met aanpassingen;
- Re-integratie in een passende functie bij de eigen werkgever;
- Re-integratie in passende functie bij andere werkgever (tweede spoor).
Onze arbeidsrechtjuristen kunnen u adviseren over het re-integratietraject en u adviseren in de gesprekken met uw werkgever daarover.

Ik ben werkzaam in dienstverband en bijna twee jaar arbeidsongeschikt. Hoe zit het met mijn arbeidsovereenkomst en mijn inkomen?
Na twee jaar arbeidsongeschiktheid mag uw werkgever onder bepaalde voorwaarden de arbeidsovereenkomst beƫindigen als er geen uitzicht is op herstel. Hiervoor heeft hij vooraf toestemming nodig van het UWV of het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Na twee jaar ziekte heeft u recht op een WIA-uitkering. Deze is maximaal 70% van het maximumdagloon (75% bij duurzame arbeidsongeschiktheid). Mogelijk heeft u ook recht op een aanvulling van PFZW of ABP. Voor advies over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met het Kennis- en dienstverleningscentrum.

Ik ben gedurende dit kalenderjaar in dienst gekomen van een ziekenhuis. Ik heb te horen gekregen dat ik geen recht heb op het volledige budget functiegebonden kosten. Klopt dit?
Ja, als u gedurende een kalenderjaar in dienst komt, dan heeft u geen recht op het volledige budget. Het budget wordt dan naar rato toegekend.

Ik wil een misstand melden, wat is wijsheid?
Van een misstand is sprake als er een bepaald maatschappelijk belang in het geding is. Een misstand overstijgt daarmee een individuele kwestie. Denk bijvoorbeeld aan: een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen of het goed functioneren van een onderneming als gevolg van nalatigheid of een onbehoorlijke handelwijze. Het kan van groot belang zijn om misstanden aan het licht te brengen, maar vraagt u zich vooraf wel af of dit veilig voor u is. Onze juristen kunnen u informeren over de procedure van het melden van een misstand (klokkenluiden) en u advies geven. Neem contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum voor meer informatie.