Veelgestelde vragen

Het vermoeden bestaat dat een collega in vrij beroep disfunctioneert. Wij hebben reeds met deze collega gesproken en er is een verbetertraject doorlopen. Dit heeft niet tot verbetering geleid. Wat kunnen wij nu doen?
Wij adviseren u na te gaan of in de instelling waar u werkt een ‘reglement mogelijk disfunctioneren’ of het vernieuwde ‘reglement functioneringsvraag’ van toepassing is. U kunt dan de procedure in het reglement volgen. Het gebruik van dit reglement komt aan de orde als de interne cyclus voor het verbeteren van het functioneren is afgerond en er serieuze aanwijzingen zijn van disfunctioneren van een medisch specialist binnen een instelling. Is er onverhoopt binnen de instelling geen reglement, dan raden wij aan dit aan te kaarten bij het bestuur van het MSB. Indien de patiëntveiligheid in het geding is, dient de IGJ op de hoogte te worden gebracht.

In hoeverre kan lokaal worden afgeweken van het vastgestelde model reglement Functioneringsvraag; staat het vrij om zaken te wijzigen, bijvoorbeeld het niet standaard toevoegen van een extern lid aan de onderzoekscommissie?
Het is wenselijk dat het model zo veel mogelijk wordt gevolgd. Desalniettemin staat het de gebruikers ervan  vrij om het model lokaal, in een instelling, naar behoefte aan te passen. Dus, bestaat de wens om niet standaard een externe toe te voegen, dan is dat een mogelijkheid.

Wat is een calamiteit en moet ik deze melden?
Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of zelfs de dood van een cliënt heeft geleid. Een calamiteit moet door de zorgaanbieder bij de IGJ onverwijld worden gemeld. Indien er sprake is van een incident, dan moet dit aan de patiënt of diens erfgenamen worden gemeld, voor zover het incident voor de patiënt merkbare gevolgen heeft of kan hebben. De aard en toedracht van het incident moeten worden aangetekend in het dossier van de patiënt. Een complicatie is een onbedoelde of ongewenste uitkomst van zorg, tijdens of volgend op het (niet) handelen van een hulpverlener, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch (be)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van (onherstelbare) schade. In deze animatie is helder uitgelegd wat het verschil is tussen een calamiteit, complicatie en incident.

Wat is de bewaartermijn van stukken van kwaliteitsvisitatie?
Er is geen wettelijk vastgelegde bewaartermijn. Wenselijk is wel om een bepaalde termijn aan te houden. Al is het alleen maar zodat op basis van eerdere rapporten nog kan worden terug gezien of er verbetering heeft plaatsgevonden. Zo is een termijn vanaf 10 jaar denkbaar. Het digitaal bewaren is daarbij toegestaan, waarbij stukken met originele handtekeningen apart worden bewaard. Het is aan de wetenschappelijke vereniging daar een afweging in te maken. Daarbij kan ook worden meegenomen welke stukken mogelijk nog relevant zijn in verband met bewijslast van de gescoorde normen.