Veelgestelde juridische vragen

Ondernemerszaken


Ik ga als vrij beroepsbeoefenaar toetreden tot een MSB. Ik moet goodwill gaan betalen. Wat kunnen jullie voor mij betekenen?
Wij kunnen de hoogte van de goodwillsom bij bindend advies vaststellen. Voorwaarde is wel dat alle partijen daartoe verzoeken. Als u echter (eerst) wilt onderhandelen over de goodwill, dan kunnen wij dat niet voor u doen, aangezien de andere partij ook lid is van de Federatie/LAD. Wij verwijzen u in dat geval door naar ervaren adviseurs.

Wordt een waarnemer doorbetaald bij ziekte en/of vakantie?
Wanneer de waarnemer werkt als zelfstandig ondernemer, wordt hij niet doorbetaald tijdens ziekte en/of vakantie. Alleen daadwerkelijke waargenomen dagen worden betaald. Wanneer de waarnemer in loondienst is, wordt bij ziekte wel doorbetaald.

Naast de afspraken die al gelden binnen het MSB willen wij als Organisatorische Eenheid werkafspraken maken. Hoe pakken we dit op?
Wij hebben een model werkafspraken voor u ontwikkeld. U kunt deze naar eigen wens aanpassen binnen de kaders van uw MSB. Indien gewenst kunnen wij de aangepaste tekst voor u checken. Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe stelt een MSB in overleg met een zieke medisch specialist in vrij beroep een re-integratieplan op?
Afspraken over re-integratie worden afgestemd met de arbeidsdeskundige, die wordt aangewezen door de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. In overleg met deze arbeidsdeskundige wordt bepaald welke werkzaamheden als therapeutisch en welke als arbeid zijn aan te merken. Maandelijks bepaalt de arbeidsdeskundige de arbeidsinbreng. Ook worden evaluatiemomenten bepaald, zodat kan worden vastgesteld in hoeverre er zicht is op voldoende herstel. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Arbeidsrecht


Ik ben werkzaam in dienstverband en zwanger. Ik wil geen nacht-, avond- en weekenddiensten meer doen. Kan ik mij op wet- en regelgeving beroepen?
De zwangere werknemer heeft bepaalde rechten op grond van de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit (ATB); de bepalingen die gelden voor zwangere werknemers gelden ook voor medisch specialisten. Zo geldt het volgende:

- De arbeid van een zwangere werknemer wordt zodanig ingericht, dat rekening wordt gehouden met haar specifieke omstandigheden.
- De zwangere werknemer kan niet worden verplicht meer arbeid te verrichten dan:
a. 10 uren per dienst;
b. gemiddeld 50 uren per week in elke periode van 4 aaneengesloten weken, en
c. gemiddeld 45 uren per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken.
- De zwangere werknemer kan niet worden verplicht arbeid te verrichten tijdens een nachtdienst, tenzij de werkgever aannemelijk maakt dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

Ik ben werkzaam in dienstverband en mijn werkgever wil mij ontslaan. Kan het Kennis- en dienstverleningscentrum mij ondersteunen?
Ja dat kan. Onze arbeidsrechtjuristen kunnen u adviseren, ondersteunen en begeleiden, bijvoorbeeld bij het maken van goede afspraken met uw werkgever. Zij verlenen ook rechtsbijstand in een eventuele procedure bij de kantonrechter, ambtenarenrechter of Scheidsgerecht gezondheidszorg.

Ik ben werkzaam in dienstverband en ben bezig met een re-integratietraject. Ik wil re-integreren in mijn eigen functie binnen mijn eigen vakgroep, maar mijn werkgever wil dat ik in een ander ziekenhuis re-integreer (tweede spoor). Kunnen jullie mij hierbij ondersteunen?
Ja dat kan. Bij een re-integratietraject moet in principe de onderstaande volgorde worden gevolgd:

- Re-integratie in eigen functie;
- Re-integratie in eigen functie met aanpassingen;
- Re-integratie in een passende functie bij de eigen werkgever;
- Re-integratie in passende functie bij andere werkgever (tweede spoor).

Onze arbeidsrechtjuristen kunnen u adviseren over het re-integratietraject en u adviseren in de gesprekken met uw werkgever daarover.

Ik ben werkzaam in dienstverband en bijna twee jaar arbeidsongeschikt. Hoe zit het met mijn arbeidsovereenkomst en mijn inkomen?
Na twee jaar arbeidsongeschiktheid mag uw werkgever onder bepaalde voorwaarden de arbeidsovereenkomst beëindigen als er geen uitzicht is op herstel. Hiervoor heeft hij vooraf toestemming nodig van het UWV of het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Na twee jaar ziekte heeft u recht op een WIA-uitkering. Deze is maximaal 70% van het maximumdagloon (75% bij duurzame arbeidsongeschiktheid). Mogelijk heeft u ook recht op een aanvulling van PFZW of ABP. Voor advies over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met het Kennis- en dienstverleningscentrum.

Ik ben gedurende dit kalenderjaar in dienst gekomen van een ziekenhuis. Ik heb te horen gekregen dat ik geen recht heb op het volledige budget functiegebonden kosten. Klopt dit?
Ja, als u gedurende een kalenderjaar in dienst komt, dan heeft u geen recht op het volledige budget. Het budget wordt dan naar rato toegekend.

Ik wil een misstand melden, wat is wijsheid?
Van een misstand is sprake als er een bepaald maatschappelijk belang in het geding is. Een misstand overstijgt daarmee een individuele kwestie. Denk bijvoorbeeld aan: een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen of het goed functioneren van een onderneming als gevolg van nalatigheid of een onbehoorlijke handelwijze. Het kan van groot belang zijn om misstanden aan het licht te brengen, maar vraagt u zich vooraf wel af of dit veilig voor u is. Onze juristen kunnen u informeren over de procedure van het melden van een misstand (klokkenluiden) en u advies geven. Neem contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum voor meer informatie.

Gezondheidsrecht


Het vermoeden bestaat dat een collega in vrij beroep disfunctioneert. Wij hebben reeds met deze collega gesproken en er is een verbetertraject doorlopen. Dit heeft niet tot verbetering geleid. Wat kunnen wij nu doen?
Wij adviseren u na te gaan of in de instelling waar u werkt een ‘reglement mogelijk disfunctioneren’ of het vernieuwde ‘reglement functioneringsvraag’ van toepassing is. U kunt dan de procedure in het reglement volgen. Het gebruik van dit reglement komt aan de orde als de interne cyclus voor het verbeteren van het functioneren is afgerond en er serieuze aanwijzingen zijn van disfunctioneren van een medisch specialist binnen een instelling. Is er onverhoopt binnen de instelling geen reglement, dan raden wij aan dit aan te kaarten bij het bestuur van het MSB. Indien de patiëntveiligheid in het geding is, dient de IGJ op de hoogte te worden gebracht.

In hoeverre kan lokaal worden afgeweken van het vastgestelde model reglement Functioneringsvraag; staat het vrij om zaken te wijzigen, bijvoorbeeld het niet standaard toevoegen van een extern lid aan de onderzoekscommissie?
Het is wenselijk dat het model zo veel mogelijk wordt gevolgd. Desalniettemin staat het de gebruikers ervan  vrij om het model lokaal, in een instelling, naar behoefte aan te passen. Dus, bestaat de wens om niet standaard een externe toe te voegen, dan is dat een mogelijkheid.

Wat is een calamiteit en moet ik deze melden?
Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of zelfs de dood van een cliënt heeft geleid. Een calamiteit moet door de zorgaanbieder bij de IGJ onverwijld worden gemeld. Indien er sprake is van een incident, dan moet dit aan de patiënt of diens erfgenamen worden gemeld, voor zover het incident voor de patiënt merkbare gevolgen heeft of kan hebben. De aard en toedracht van het incident moeten worden aangetekend in het dossier van de patiënt. Een complicatie is een onbedoelde of ongewenste uitkomst van zorg, tijdens of volgend op het (niet) handelen van een hulpverlener, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch (be)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van (onherstelbare) schade. In deze animatie is helder uitgelegd wat het verschil is tussen een calamiteit, complicatie en incident.

Wat is de bewaartermijn van stukken van kwaliteitsvisitatie?
Er is geen wettelijk vastgelegde bewaartermijn. Wenselijk is wel om een bepaalde termijn aan te houden. Al is het alleen maar zodat op basis van eerdere rapporten nog kan worden terug gezien of er verbetering heeft plaatsgevonden. Zo is een termijn vanaf 10 jaar denkbaar. Het digitaal bewaren is daarbij toegestaan, waarbij stukken met originele handtekeningen apart worden bewaard. Het is aan de wetenschappelijke vereniging daar een afweging in te maken. Daarbij kan ook worden meegenomen welke stukken mogelijk nog relevant zijn in verband met bewijslast van de gescoorde normen.

Opleiding
 

Ik ben aios en mijn opleider heeft besloten mijn opleiding te beëindigen. Wat kan het Kennis- en dienstverleningcentrum voor mij betekenen?
Onze juristen kunnen u adviseren over de beëindiging, en ondersteunen bij het starten van de geschillenprocedure tegen de beëindiging. Voor het starten van de geschillenprocedure geldt een termijn van 4 weken na het beëindigingsbesluit. Advies is dan om tijdig contact met ons op te nemen.

Ik ben aios en wil tijdens de opleiding mijn opleidingsschema wijzigen. Kan dit en wat kunnen jullie hierin voor mij betekenen?
Het opleidingsschema kan worden gewijzigd, maar hiervoor is de instemming van de hoofdopleider nodig. Een aanvraag tot wijziging moet worden ingediend via MijnRGS. Wij kunnen hierbij adviseren.

Mag een aios waarnemen?
De aios kan in het opleidingsziekenhuis waarnemen met toestemming van, en onder supervisie van de opleider. De aios kan buiten het opleidingsziekenhuis alleen onder toezicht waarnemen mits de aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheid voor zijn/haar handelen is geregeld. Een aios kan niet als zelfstandig medisch specialist waarnemen; hij is immers niet als zodanig ingeschreven in het specialistenregister van de RGS.

Ik wil een stage in het buitenland volgen en mijn opleider weigert dit. Wat kan ik doen?
Voor het volgen van een stage in het buitenland is toestemming nodig van de hoofdopleider. Als een aios het niet eens is met deze beslissing kunnen onze juristen u begeleiden bij het verzoek tot bemiddeling bij de centrale Opleidingscommissie en de Geschillencommissie van de KNMG.

Wij krijgen op onze afdeling een nieuw rooster. Voldoet deze aan de cao en aan de wet?
Onze juristen kunnen roosters checken op de relevante cao en de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Via een digitaal toetsingsprogramma kan een onderbouwd advies over het nieuwe rooster gegeven worden.

De Federatie heeft de grootst mogelijk zorg besteed aan de samenstelling van dit document. Desondanks accepteert de Federatie geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, noch voor schade, overlast of ongemak dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de informatie.