Gezondheidsrecht

Medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen kunnen bij ons terecht met juridische vragen over gezondheidsrechtelijke onderwerpen, zoals functioneren, klachtenregelingen, visitaties, gedragscodes en wetgeving. 

Bekijk de veelgestelde vragen over Gezondheidsrecht

In de praktijk

Vraag: Het vermoeden bestaat dat een collega in vrij beroep disfunctioneert. Wij hebben reeds met deze collega gesproken en er is een verbetertraject doorlopen. Dit heeft niet tot verbetering geleid. Wat kunnen wij nu doen?

Antwoord: Wij adviseren u na te gaan of in de instelling waar u werkt een ‘reglement mogelijk disfunctioneren’ of het vernieuwde ‘reglement functioneringsvraag’ van toepassing is. U kunt dan de procedure in het reglement volgen. Het gebruik van dit reglement komt aan de orde als de interne cyclus voor het verbeteren van het functioneren is afgerond en er serieuze aanwijzingen zijn van disfunctioneren van een medisch specialist binnen een instelling. Is er onverhoopt binnen de instelling geen reglement, dan raden wij aan dit aan te kaarten bij het bestuur van het MSB. Indien de patiëntveiligheid in het geding is, dient de IGJ op de hoogte te worden gebracht.

Vraag: Moet ik mij als zzp’er of zelfstandig praktijkhouder aansluiten bij een geschilleninstantie? 

Antwoord: Op grond van de WKKGZ dient elke zorgverlener te zijn aangesloten bij een externe, onafhankelijke geschilleninstantie. Als u als zzp’er werkzaamheden verricht voor een praktijk of instelling die beschikt over een geschillenregeling, dan kunt u zich voor wat betreft de werkzaamheden die in de instelling worden verricht aansluiten bij de geschillenregeling van de praktijk of instelling. U kunt dat doen, door dit op te nemen in de afspraken die u maakt met betreffende praktijk of instelling. Voor waarnemers is dat ook aldus opgenomen in de model waarneemovereenkomst die is goedgekeurd door de Belastingdienst (artikel 8 lid 3). Voor het geval u werkzaamheden verricht voor een instelling of een praktijk die niet beschikt over een geschillenregeling, dan wel zelf praktijk voert, dan kunt u zich aansluiten bij een geschillencommissie van de geschillencommissie Zorg. De geschillencommissie Zorg Algemeen kan dan passend zijn.