Bestuurslid tevens fungerend als Voorzitter Raad Wetenschap & Innovatie

De Federatie Medisch Specialisten (Federatie) is de beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. Via alle wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de Federatie ongeveer 22.000 medisch specialisten. De Federatie streeft naar hoge kwaliteit van zorg, veilige zorg en toegankelijke zorg. Door samenwerken staat de Federatie voor continue verbetering van medisch specialistische zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Bestuur

Het bestuur van de Federatie bestaat uit zes bestuursleden, waarvan vijf met ieder hun eigen aandachtsgebied en een voorzitter. Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan van de Federatie waarin alle wetenschappelijke verenigingen zijn vertegenwoordigd. De (eerste) zittingstermijn van de heer prof. dr. P.P.G. van Benthem (KNO-arts in het LUMC) als bestuurslid van de Federatie, tevens fungerend als voorzitter Raad Wetenschap & Innovatie, verloopt eind 2018. Prof. van Benthem stelt zich herkiesbaar voor een tweede termijn.

Profiel bestuurslid fungerend als voorzitter Raad Wetenschap & Innovatie

Algemeen

 • Een bestuurslid is lid van een wetenschappelijke vereniging die aangesloten is bij de Federatie , is praktiserend medisch specialist en heeft affiniteit met en kennis van de onderwerpen die de Raad van zijn/haar aandachtsgebied aangaan.
 • Een bestuurslid dient een verbinder te zijn, zowel binnen de Raad van zijn/haar aandachtsgebied als naar buiten toe.
 • Een bestuurslid dient:
  • op landelijk bestuurlijk niveau te kunnen acteren en een open manier van samenwerken te hebben
  • over een goed adequaat netwerk te beschikken, dan wel in staat te worden geacht dit snel te kunnen ontwikkelen en te onderhouden
  • te beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, bijvoorbeeld door voorzitter en/of lid geweest te zijn van het bestuur van een wetenschappelijke vereniging
  • affiniteit met de doelstellingen van de Federatie te hebben
  • integer, verantwoordelijk en onafhankelijk te zijn (los van zijn/haar eigen belangen of die van zijn/haar specialisatie te kunnen handelen/denken c.q. als een onafhankelijk vertegenwoordiger namens alle medisch specialisten te kunnen optreden.)
  • een juist evenwicht te kunnen vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; inzicht te hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Federatie stellen;
  • voldoende beschikbaar te zijn.
 • Het is tevens van belang dat er een gebalanceerde samenstelling is binnen het bestuur van de Federatie. Er zal dus rekening gehouden worden met verschillende (soorten) ziekenhuizen, verschillende specialisaties. Gezien de huidige man/vrouw verdeling binnen het bestuur worden vrouwelijke kandidaten met nadruk gevraagd te reflecteren. Het is een taak van de benoemde algemeen voorzitter om hier oog voor te hebben.

Specifiek ten aanzien van Raad Wetenschap & Innovatie

Een medisch specialist,

 • Bij voorkeur hoogleraar
 • Ervaring met wetenschap, bij voorkeur in samenwerkingsverbanden tussen academische en algemene ziekenhuizen (bijvoorbeeld ervaring met werving van subsidies, internationale wetenschappelijke publicaties, begeleiding van promovendi, klinische studies en valorisatie)
 • Affiniteit met innovatie in de breedste zin van het woord
 • Bij voorkeur ervaring als voorzitter of lid van de commissie Wetenschap, dan wel bestuurslid met portefeuille wetenschap en of kwaliteit, van een wetenschappelijke vereniging

Bezoldiging

De vacatiegeldregeling is passend bij de functie. De verwachte tijdbesteding is 2-3 dagdelen per week, deels flexibel in te vullen. De benoeming is voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van eenmalige (aansluitende) herbenoeming.

Procedure

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door via hun wetenschappelijke vereniging een curriculum vitae, motivatiebrief en opgave van nevenwerkzaamheden te sturen naar j.lavue@demedischspecialist.nl t.a.v. voorzitter selectiecommissie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemeen directeur dr. Bart Heesen, MBA via (06 20247601). Reageren kan uiterlijk tot en met 12 oktober 2018.