ALGEMEEN VOORZITTER FEDERATIE MEDISCH SPECIALISTEN

De uitdaging

Er gebeurt ontzettend veel in de zorg. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, de zorgvraag neemt alleen maar toe, budgetten staan onder druk en we komen steeds vaker bedden en handen tekort. Allerlei partijen beïnvloeden het werk van de medisch specialist: verzekeraars, politiek, inspectie, farmaceuten, managers en patiëntorganisaties. Er zijn grote belangen. Daarom werken we samen. De Federatie Medisch Specialisten staat voor 22.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen. Dag in dag uit werken zij aan het leveren van de beste zorg voor de patiënt. Wij verenigen alle 33 wetenschappelijke verenigingen, ondersteunen bij de uitoefening en ontwikkeling van het vak en spreken met één krachtige stem in politiek en samenleving. Samen gaan we voorop in vernieuwing zodat 17 miljoen Nederlanders kunnen rekenen op de beste zorg ter wereld. 

Bestuur

Het bestuur van de Federatie bestaat uit zes leden, een algemeen voorzitter en vijf leden met ieder hun eigen aandachtsgebied. Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan van de Federatie waarin alle wetenschappelijke verenigingen zijn vertegenwoordigd. De zittingstermijn van Marcel Daniëls als algemeen voorzitter van de Federatie verloopt op 31 december 2019. Hij is dan niet meer herkiesbaar. Daarom roept de Federatie belangstellenden op om te solliciteren naar deze functie.
 
Algemeen Voorzitter Federatie Medisch Specialisten 
 

Algemene taken  

 • De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en is voor de algemeen directeur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van het bestuur.
 • Indien en voor zover het bestuur in de publiciteit treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter. 

Tijdsbelasting

Over het algemeen kan gesteld worden dat de voorzitter twee en een halve dag per week beschikbaar moet zijn; te weten twee vaste dagen in de week waaronder de donderdag. Maar de voorzitter dient ook flexibel te zijn in bijvoorbeeld de avonduren dan wel in de weekenden (ongeveer 1 dagdeel aan tijdsbelasting).
Zo zijn er bijvoorbeeld een voorzittersweekend met de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen, twee bestuursweekenden en een tweetal meerdaagse congressen/reizen. 
Gezien de tijdsbelasting en verzoek tot flexibiliteit is het belangrijk dat de werkomgeving van de voorzitter zijn/haar benoeming steunt. 

Competenties / eisen

De voorzitter:
 • heeft affiniteit met en kennis van de Federatie, de zorg in het algemeen, en de medisch specialistische zorg in het bijzonder; 
 • beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van het bestuur; heeft inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van het bestuur; 
 • heeft het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervullen;
 • is een verbinder, zowel binnen het bestuur als naar de algemene vergadering toe
 • is integer, verantwoordelijk en onafhankelijk, dient los van zijn/haar eigen belangen of die van zijn/haar specialisatie (in geval van een medisch specialist) te handelen/denken c.q. dient als een onafhankelijk vertegenwoordiger namens alle aangeslotenen te kunnen optreden;
 • moet op landelijk bestuurlijk niveau kunnen acteren en een open manier van samenwerken hebben;
 • dient over een goed en adequaat netwerk te beschikken en in staat te zijn dit goed te onderhouden;
 • dient te beschikken over aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 
 • dient kennis te hebben van structuur van ministeries/ zelfstandige bestuursorganen en politiek (kortom het politieke reilen en zeilen in Nederland en binnen het zorgveld); heeft globaal kennis en affiniteit met belangrijke onderwerpen van de verschillende Raden van de Federatie;
 • dient het woordvoerderschap te kunnen vervullen op algemene vraagstukken van de Federatie (ervaring met de media - TV/radio/krant - is daarbij een pré);  
 • moet een juist evenwicht kunnen vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Federatie stellen;
 • heeft het vermogen en de attitude om de algemeen directeur met raad en als klankbord terzijde te staan. 

Honorering

De Federatie kent voor het vervullen van een bestuursfunctie een vacatiegeld regeling die gebaseerd is op het normatief uurtarief van de medisch specialist. Het uurtarief wordt ieder jaar geïndexeerd volgens Macro Economische Verkenning (MEV).

Kandidaatsstelling, selectie en benoeming

De Algemene Vergadering van de Federatie (bestaande uit de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen) heeft een selectiecommissie samengesteld bestaande uit gemandateerde vertegenwoordigers uit de vergadering, een oud bestuurslid van de Federatie, een extern lid en de algemeen directeur als adviserend lid. Deze selectiecommissie zal gesprekken voeren met de kandidaten en uiteindelijk via de benoemingscommissie en het bestuur van de Federatie een voordracht doen aan de Algemene Vergadering. 

De reactietermijn voor deze vacature sluit op 15 september 2019.

Reactie

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een curriculum vitae, motivatiebrief en opgave van nevenwerkzaamheden te sturen naar secretariaatfms@demedischspecialist.nl t.a.v. voorzitter selectiecommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemeen voorzitter Marcel Daniëls, of de algemeen directeur Bart Heesen via 06 202 476 01. De benoeming vindt plaats door de Algemene Vergadering in december 2019 met ingangsdatum 1 januari 2020.